Duurzaamheid is belangrijk. Wek energie zoveel mogelijk op via zonnepanelen op daken. Leg geen zonnevelden aan op goede (landbouw)grond. Enkele windmolens zijn mogelijk acceptabel als ze ver van de bebouwde kern, bij elkaar op 1 plek en aansluitend bij windprojecten van buurgemeenten en langs rijkswegen worden geplaatst. En ze mogen geen geluidsoverlast veroorzaken. Bij het realiseren van duurzame initiatieven moet de gemeente de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit de peiling over duurzame opwekking van energie in Twenterand, die door 634 inwoners en ondernemers is ingevuld. “Een mooi aantal en belangrijker nog: we krijgen een goed gevoel bij de richting waarin we met elkaar de duurzame opwekking van energie in Twenterand moeten gaan uitvoeren,” aldus wethouder Martha van Abbema.

De uitkomsten van de peiling, het raadsbesluit en de Motie Volgordelijke maatregelen hebben geleid tot een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een bijdrage van 82 Gigawatt Uur aan de Concept RES Twente te leveren. Tot 2030 moet dat behaald worden met zonnepanelen op daken (en parkeerterreinen), 25 ha zonneveld (nu al gerealiseerd) en vier windmolens.

In de Concept RES Twente staat welke mogelijkheden gemeenten in Twente hebben om bij te dragen aan het Klimaatakkoord om in 2050 energieneutraal te zijn. Naast de duurzame opwekking van energie staan er ook kansen in om gebouwen en woningen in Twente aardgasvrij en duurzaam te verwarmen.

Zon en wind

De peiling en de motie geven de volgende uitgangspunten mee voor de opwekking van windenergie in Twenterand: geclusterd, aansluitend bij windprojecten van buurgemeenten en langs rijkswegen. Dat leidt tot een zoekgebied voor grootschalige windenergie in Vriezenveen Zuid Oost. Van Abbema daarover: “Een zoekgebied houdt in dat we de mogelijkheden in dat gebied gaan verkennen in nauw overleg met bewoners en ondernemers. En met die ambitieuze ondernemers zetten we ook maximaal in op zonnepanelen op bedrijfsdaken.” In het verlengde daarvan zal de gemeente geen ruimte geven aan nieuwe zonnevelden, tenzij er een onderbouwd initiatief komt van een dorpscoöperatie. 

Gemeenteraad

Op 1 of 2 september zal de gemeenteraad debatteren over het voorstel van het college en de keuzes die daarin gemaakt worden. Uiteindelijk moet het leiden tot een gedragen aanpak voor de duurzame opwekking van energie in Twenterand.

Informatie over de RES is te vinden op www.twenterand.nl/res