Duurzaam ondernemen loont en kan op verschillende manieren. Er zijn veel mogelijkheden waarbij u net een stapje verder kunt gaan dan uw wettelijke verplichtingen. De gemeente biedt advies en ondersteuning.

logo duurzaam doen

Onze in 2018 vastgestelde Agenda Duurzaam Twenterand heeft als uitgangspunt dat duurzaamheid een gezamenlijke opgave is van gemeente, ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners.

Onder duurzaamheid verstaan we het verbeteren van de balans tussen economische, ecologische en sociale ontwikkeling, waar bij ook effecten voor toekomstige generaties en effecten elders ter wereld worden meegenomen. Wij werken hieraan samen met onze partners, met focus op de thema’s Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie. 

www.twenterand.nl/duurzaamtwenterand

Praktische informatie en ter ondersteuning

 • Zonnekaart Twenterand

  zonnekaart logo

  Is het dak van uw bedrijf geschikt voor zonne-energie? twenterand.zonnekaart.nl(externe link) is een speciale website waarop inwoners van Twenterand zelf kunnen kijken of hun eigen dak geschikt is voor zonne-energie (zonnepanelen of zonneboilers).

 • Aardgasvrij bouwen

  Nederland gaat op termijn stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Ook voor kleine bedrijfsgebouwen die kleinverbruiker zijn van aardgas geldt sinds 1 juli 2018, dat deze niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Er is sprake van een kleinverbruiker wanneer de gasmeter niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Meer informatie

 • Laadpunten elektrisch rijden

  Voor vragen over (openbare) elektrische laadpunten (locatie of plaatsing voor elektrische auto’s), kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Circulair ondernemen

  Vroeg of laat krijgt ook u ermee te maken: de circulaire economie. Een economie waarbij we slimmer omgaan met grondstoffen. Het kabinet zet hier vol op in. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

  Hoe u als ondernemer of gemeente daaraan bijdraagt? Hier vindt u de informatie die u op weg helpt en ondersteunt(externe link).

Financiering, subsidies en fiscale mogelijkheden

Klimaat, energie en wettelijke regelgeving

 • Energiebesparingsplicht

  In het Activiteitenbesluit milieubeheer is de energiebesparingsplicht opgenomen. Hierin staan de verschillende maatregelen die bedrijven en organisaties moeten nemen op het gebied van energie besparen. De maatregelen die genomen dienen te worden, verdienen zichzelf binnen 5 jaar terug. Bedrijven en organisaties zijn verplicht deze maatregelen te nemen als ze per jaar meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Op de site van het Rijksdienst voor Ondernemen staan de ‘Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing’ (EML)(externe link), op deze lijsten staan per branche erkende maatregelen die voldoen aan de energiebesparingsplicht. Ook op de website van Kenniscentrum Infomil kunt u zien welke erkende maatregelen voor energiebesparing(externe link) er zijn.

 • Informatieplicht

  Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken. Zij hebben een energiebesparingsplicht. Bedrijven en organisaties moeten de genomen maatregelen rapporteren, dit kan gedaan worden aan het e-loket van www.rvo.nl(externe link). U kunt controleren of uw bedrijf of organisatie verplicht is zich aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht te houden via infographics.rvo.nl/informatieplicht(externe link) .

 • Omgevingsdienst Twente

  Als u meer informatie wilt over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente(externe link).

Meer informatie en handige links

 • Energy CheckUp

  logo energy check up

  De MKB Energy CheckUp (externe link)voorziet in een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen voor kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf én voor gebouwen in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail.

  MKB Energy CheckUp is een gezamenlijk project van MKB-Nederland, VNO-NCW, CCS Energieadvies en enkele Europese partners, in nauwe samenwerking met branchverenigingen zoals UNETO-VNI. De Europese Unie subsidieert het project.

 • Regionale netwerken in Twente

  In de Agenda voor Twente is een Actielijn voor Circulaire economie en duurzaamheid opgenomen. Meer informatie(externe link) 

 • Stichting Pioneering

  logo pioneering
  In de Stichting Pioneering(externe link), platform voor vernieuwers in de bouw, werken ondernemers, kennisinstellingen, overheid én opdrachtgevers met elkaar samen aan o.a. innovatie en duurzaamheid Gemeente Twenterand is deelnemer van Pioneering.
 • KVK

  www.kvk.nl(externe link)
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

  Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. Meer informatie: www.duurzaam-ondernemen.nl(externe link)

 • Duurzaam MKB

  Op de website Duurzaam MKB (externe link)van Stimular staat speciaal voor de detailhandel heldere informatie en een aantal instrumenten om zelf aan de slag te gaan met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Circulair ondernemen

  logo circles

  Circulaire economie is een systeemvernieuwende economie gedreven vanuit maximaal waardebehoud van grondstoffen en energie. Wanneer bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners gaan samenwerken kunnen alle elementen uit het systeem fundamenteel vernieuwd of herschikt te worden. Re-create (y)our environment. Een multidisciplinaire en sector-overstijgende aanpak is dus nodig voor circulaire innovatie. Om de kansen in Oost-Nederland optimaal te benutten moeten we horizontale verbindingen leggen en samenwerking buiten de traditionele keten tot stand brengen. Door collectief en regionaal in te zetten op een circulaire economie kan de regio Oost-Nederland met het oog op het daadwerkelijk realiseren van die nieuwe economie een icoonfunctie vervullen. Meer informatie: www.circles.nu(externe link) en servicepunt-circulair.nl(externe link)

  log servicepunt circulair