De overheid wil steeds transparanter zijn in wat ze doet en waarom ze dat doet. Om dat goed te regelen is er sinds 1 mei de nieuwe Wet open overheid (Woo). Die vervangt de oude Wet openbaarheid bestuur (Wob). Zo moet overheidsinformatie voor iedereen beter toegankelijk worden. Maar ook gemakkelijk vindbaar en uitwisselbaar. Overheden gaan nóg meer publieke informatie actief openbaar maken.

De nieuwe wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. Dat betekent dat inwoners er niet om hoeven te vragen, maar dat overheden dat gewoon doen. Daarbij kun je denken aan wet- en regelgeving, organisatiegegevens en raadsstukken. Maar ook aan afspraken die met partijen worden gemaakt, jaarplannen, onderzoeken en klachten. De gemeente investeert hier de komende jaren in en stelt er ook een speciale Woo-contactpersoon voor aan.

Anonimiseren

Dat openbaar maken moet natuurlijk uiteraard zorgvuldig gebeuren. Dus met oog voor de privacy en belangen van derden. Dat kan er soms toe leiden dat bepaalde documenten anoniem gemaakt moeten worden. Persoonsgegevens worden dan onleesbaar gemaakt. Het gaat voor de gemeente om een groot aantal documenten dat actief openbaar gemaakt wordt. Niet allemaal ineens, maar de komende jaren beetje bij beetje. Bij organisatiegegevens, collegebesluiten en raadsstukken doen we dat al, voor veel andere soorten informatie voeren we dat de komende jaren door. Wilt u voor die tijd al dat bepaalde documenten openbaar gemaakt worden, dan kunt u daarvoor een Woo-verzoek indienen via info@twenterand.nl.