U kunt op verschillende manieren meedoen. Hiermee kunt u betrokken zijn bij beslissingen die in het gemeentehuis genomen worden die u direct of indirect aangaan.

Beleidsparticipatie

Wanneer de gemeente beleidsplannen ontwikkelt, worden naast de belangengroepen soms ook klankbordgroepen en/of werkgroepen in het leven geroepen. Dat deze in het leven worden geroepen en of u daar als inwoner aan mag deelnemen, is afhankelijk van het onderwerp en of het onderwerp voldoende (wettelijke) ruimte biedt. In persberichten op onze website en/of via onze Facebookpagina en Twitteraccount kunt u oproepen voor deelname aantreffen. Dus ‘vind ons leuk’ op Facebook(externe link), volg ons op twitter(externe link) en houd de actuele berichten op onze website in de gaten.

Burgerinitiatief

Niet alle inwoners hebben de kennis en vaardigheden om een raadsvoorstel te schrijven. Daarom is het mogelijk  voor u als inwoner een onderwerp aan te dragen bij de voorzitter van de raad. Bij voorkeur via de griffie,  tel. (0546) 840 840 of via e-mail: griffie@twenterand.nl. Het verzoek moet door ten minste 175 initiatiefgerechtigden worden ondersteund. Inwoners van 16 jaar en ouder mogen het indienen. Hierdoor worden jongeren ook betrokken bij de gemeentelijke politiek.

Het is weinig efficiënt een onderwerp aan te dragen waarover de raad uiteindelijk geen beslissingsbevoegdheid heeft. Daarom beslist de gemeenteraad of het burgerinitiatief wel of niet op de agenda van de raadsvergadering wordt geplaatst. In de verordening burgerinitiatief wordt uitgelegd wanneer de gemeenteraad het burgerinitiatief wel of niet op de agenda van de raadsvergadering moet plaatsen.

Spreekrecht inwoners

Voor u als inwoner is het mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens raadsdebatten. U kunt het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inwoners die willen inspreken krijgen maximaal 5 minuten de gelegenheid, zodra de voorzitter het betreffende voorstel aan de orde heeft gesteld. De voorzitter stelt de leden van de raad in de gelegenheid te reageren op dat wat wordt ingebracht. U kunt reageren op de vragen en opmerkingen die vanuit de raad aan u worden gesteld. Meer informatie over debatten en vergaderingen van de gemeenteraad kunt vinden op deze website. U kunt zich voor het spreekrecht aanmelden bij de griffie, tel. (0546) 840 840 of via e-mail: griffie@twenterand.nl.

Gemeenteraadsleden benaderen

Wilt u een e-mail aan de gemeenteraad sturen, dan kan dat via griffie@twenterand.nl of info@twenterand.nl. Een brief kunt u sturen naar: Gemeente Twenterand, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen. U kunt ook contact opnemen met de leden van de gemeenteraad individueel. De contactgegevens van de gemeenteraadsleden kunt vinden op deze website.

Brief schrijven aan het college

U kunt een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB  Vriezenveen. E-mailen kan natuurlijk ook. Het e-mailadres is: info@twenterand.nl. Wanneer u een brief aan de gemeente schrijft, denkt u er dan aan dat u uw naam en adresgegevens vermeldt, zodat wij uw brief schriftelijk kunnen beantwoorden of u in de gelegenheid stellen uw brief toe te lichten.

Inspraak

Het kan zijn dat inspraak moet worden verleend als een wettelijk voorschrift daartoe verplicht. Dit houdt in dat de stukken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Ze worden bekend gemaakt via InTwenterand dat wekelijks wordt verspreid. Na de ter inzage legging en bekendmaking van het beleidsvoornemen kunnen belanghebbenden dan vier of zes weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Hoe u dit kunt doen staat er bij.

Contact

Het centrale nummer van het gemeentehuis is (0546) 840 840. De telefonische openingstijden kunt u op deze website vinden. Mailen kan naar info@twenterand.nl.