Als gemeente vinden we biodiversiteit in Twenterand belangrijk. Ook in het dagelijkse beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Hieronder leest u hier meer over aan de hand van enkele voorbeelden.

Bloemen zaaien

Sinds 2016 worden op verschillende plaatsen de bermen ingezaaid met akker- en bloemgewassen zoals bijvoorbeeld in Den Ham bij de Mageler Es en de sportvelden. De uitbreiding van het industrieterrein Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk krijgt bloemenranden en in Vriezenveen komen bloemenveldjes in het Herman Jansenpark en op het Oude Kerkhof. Doelstelling is om de komende vier jaar ongeveer 2.500 m2 per jaar in te zaaien. Meer informatie vindt u onder de knop bloemen zaaien.

Biodivers maaibeleid

Bij het maaien van het gras houden we zo veel mogelijk rekening met de aanwezige kruiden en insecten. Zo maaien we plekken met veel kruiden of bloemen waar dat kan pas na de bloei en zaadvorming. Op die manier krijgen de bloemen de kans om zich ook voor het volgende jaar weer uit te zaaien. Ook houden we vanaf 2018 proeven met andere vormen van maaien, zoals het zogenaamde 'sinusmaaien', waarbij we stukken gras laten staan.

Geen chemische middelen bij onkruidbestrijding

In Twenterand gebruiken we bij de onkruidbestrijding geen chemische middelen, zoals glyfosaat op verharding en in de plantsoenen. Hierdoor wordt het milieu niet onnodig belast en hebben bijen, hommels en vlinders meer kansen.

Vrucht- en drachtbomen

Bij de aanplant van nieuwe bomen in Twenterand wordt waar mogelijk gekozen voor vrucht- en drachtbomen. 800x600 Bijen zijn heel belangrijk in onze voedselketen. Het aanplanten van bomen die voedsel voor bijen leveren, de zogenaamde drachtbomen, is daarmee ook populair én noodzakelijk geworden. Een paar zeer goede soorten zijn, in volgorde van bloeitijd: de wilg, esdoorn, paardenkastanje, acacia en de linde. Deze bomen leveren veel stuifmeel en nectar die bijen voor hun bestaan nodig hebben. Daarnaast zijn er nog veel andere soorten en uiteraard mogen we ook de fruitbomen niet vergeten. In tuinen kunnen sierfruitbomen interessant zijn.

Boomplantdag

Bewustwording bij kinderen

Als gemeente vinden we het belangrijk dat ook kinderen zich bewust worden van het belang van een groene omgeving, insecten en dieren en vooral ook lekker spelen in het groen. Daarom organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks boomplantdagen met schoolkinderen en leggen we natuurlijke speellandschappen aan, waar kinderen kunnen spelen in een groene omgeving.

Bijzondere bomen beschermen

Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons bijzondere groen en de bomen in Twenterand. Want die geven niet alleen een groen beeld, ze vormen ook belangrijke nestel-, woon- of voedselplaatsen voor dieren en insecten. Daarom hebben we samen met enkele natuurbelangenverenigingen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met de bescherming van bomen.

Sponsoring

We hebben diverse partners waar we nauw mee samenwerken  waaronder Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten.

Aanpakken van invasieve exoten

Landelijk zien we zich agressief verspreidende plantensoorten, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, lokale plant- en diersoorten verdringen en die daardoor voor problemen kunnen zorgen. Deze soorten worden ook wel 'invasieve plantenexoten genoemd'. Voorbeelden zijn de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Samen met partners (Waterschap Vechtstromen, Landschapsbeheer Overijssel en Natuurmonumenten) werken we aan een aanpak om de verdere verspreiding van deze invasieve plantenexoten te beperken. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat u zelf meewerkt aan de beheersing van deze planten, want de mens zelf is vaak de grootste verspreider. Zo wordt Japanse duizendknoop gebruikt in bloemstukken, worden reuzenberenklauw en reuzenspringbalsemien als tuinplanten gehouden en kan het leeggooien van uw aquarium of vijver leiden tot de verspreiding van bijvoorbeeld invasieve waterplanten en vissoorten. Ga hier dus altijd zorgvuldig mee om!

Deskundige medewerkers

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers ook kennis van zaken hebben. Daarom hebben de medewerkers groen bij de gemeente Twenterand opleidingen gevolgd in de natuurwetgeving. Daardoor hebben we gecertificeerde medewerkers die kennis hebben van bijzondere en beschermde soorten en weten hoe ze hiermee in het werk moeten omgaan.

Werken volgens gedragscodes

Ook werken we in Twenterand met landelijk goedgekeurde gedragscodes voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In deze gedragscodes staat onder andere omschreven hoe wij er in ons werk voor zorgen dat we op zorgvuldige wijze omgaan met beschermde plant- en diersoorten in Twenterand.

Zelf je buurt op laten bloeien?

Als we Twenterand echt willen laten opbloeien, is het belangrijk dat we dit samen doen. Vanuit het beheer, onderhoud en de inrichting ondersteunen we daarom van harte initiatieven van bewoners en ondernemers om de eigen buurt mooier en biodiverser te maken.

We doen nog veel meer…

Bovenstaande voorbeelden laten in het kort zien wat we als gemeente doen aan biodiversiteit en duurzaamheid: waar het kan, werken we (samen) aan het behouden en versterken van biodiversiteit en natuur in Twenterand!