Vanaf 03-04-2023 kunt u zich inschrijven voor de wachtlijst woonwagenstandplaatsen gemeente Twenterand. 

Inschrijvings- en toewijzingsregels voor vrijkomende huurstandplaatsen

De gemeente heeft regels gemaakt hoe een vrijkomende huurstandplaats wordt toegewezen. Bij het opstellen van regels voor inschrijving, toewijzing en verhuur is, in lijn met landelijk beleid, zo veel als mogelijk rekening gehouden met behoud van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Deze culturele identiteit bestaat uit twee aspecten:

 • wonen in een woonwagen, en;
 • wonen in familieverband.

1. Wie kan zich inschrijven?

Alleen standplaatszoekende woonwagenbewoners die een aantoonbare band hebben met de gemeente Twenterand kunnen zich inschrijven. Dit betekent het volgende:

 • De standplaatszoekende voldoet aan het afstammingsbeginsel en kan dit aantonen met bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister, en;
 • de standplaatszoekende zelf, ouders of grootouders woont/wonen in een woonwagen in Twenterand of heeft/hebben eerder in een woonwagen in Twenterand gewoond, en;
 • de standplaatszoekende heeft een aantoonbare band met de gemeente Twenterand.

Wat betekent aantoonbare band:

 • De standplaatszoekende zelf, zijn of haar kinderen, ouders of grootouders wonen minimaal 2 jaar in Twenterand.

OF

 • De standplaatszoekende heeft minimaal 2 jaar inkomen uit Twenterand.

Met ‘inkomen uit Twenterand’ wordt het volgende bedoeld[1]:

 • De inschrijver heeft minimaal 2 jaar werk in Twenterand (de inschrijver stuurt een kopie arbeidsovereenkomst en de laatste loonstrook mee met de aanvraag) of;
 • de inschrijver heeft een bedrijf dat minimaal 2 jaar gevestigd is in Twenterand; (de inschrijver stuurt een uittreksel van de kamer van koophandel met de vestigingsgegevens van het bedrijf mee met de aanvraag of;
 • de inschrijver woont in Twenterand en ontvangt in deze gemeente al minimaal 2 jaar een uitkering en/of pensioen (de inschrijver stuurt een kopie van de toekenningsbeschikking van de uitkering en of pensioen en de laatste uitkeringsspecificatie mee met de aanvraag).

[1] Een combinatie van genoemde opties is ook mogelijk.

2. Welke stukken worden meegestuurd met het inschrijfformulier?

Omdat de standplaatsen alleen bedoeld zijn voor een specifieke doelgroep, moet de gemeente kunnen controleren of degene die zich inschrijft, ook daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden. Daarom moet de standplaatszoekende de volgende documenten meesturen:

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP[2] (om te controleren of u, dan wel (groot)ouders in Twenterand (minimaal één) op een woonwagenlocatie ingeschreven heeft gestaan).
 • Kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart).
 •  
 • Bewijsstukken over aantoonbare band met Twenterand (zie hierboven).
 • Aanvullende bewijsstukken die volgens u uw afstamming aantonen.

[2] Een uittreksel uit de BRP kost € 7,50. Wanneer u deze digitaal afneemt kost het uittreksel € 5,00

* Legeswijzigingen voorbehouden

3. Kosten van inschrijven en verlengen

Als u zich wilt inschrijven voor de wachtlijst moet u inschrijfkosten betalen. De inschrijfkostenbedragen € 20,00,-Informatie over de betaalwijze staat op het inschrijfformulier.

Elke inschrijving heeft een geldigheidsduur van 1 kalenderjaar.[3] U kunt uw inschrijving daarna jaarlijks verlengen. Dat kost € 5,00 per jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor de verlenging, dit moet u tijdig doen. In ieder geval voordat uw inschrijfperiode eindigt aan het einde van het kalenderjaar. Als u niet (tijdig) betaalt, wordt u niet ingeschreven of vervalt uw inschrijving.

LET OP

De lijst geregistreerde standplaatszoekenden wordt vanwege privacyregels niet openbaar gemaakt.

U krijgt jaarlijks een brief waarin u wordt verzocht de kosten voor de verlenging van uw inschrijving te betalen. Hierin staat vermeld hoeveel punten u heeft op het moment van het versturen van deze brief.

U bent in het geval van verhuizing zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van uw nieuwe woonadres.


[3] Inschrijving is geldig voor 1 kalenderjaar. Het maakt niet uit of u zich  inschrijft in januari of in december. In beide gevallen betaald u € 20,00 en is uw inschrijving geldig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Wel krijgt u bij een eerdere inschrijving meer punten. Elke maand dat u ingeschreven staat ontvangt u namelijk 1 punt.

4. Wat gebeurt er na inschrijving?

De gemeente controleert de binnengekomen inschrijving en of u de inschrijfkosten heeft betaald. De datum van ontvangst van uw betaling zal gelden als moment van inschrijving. Als het formulier volledig is ingevuld en de juiste bijlagen compleet zijn, wordt gekeken hoeveel startpunten u krijgt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

De startpunten zijn als volgt ingedeeld:

 • De inschrijver die op een woonwagenlocatie in de gemeente Twenterand woont (en geen eigen standplaats heeft), krijgt 100 startpunten;
 • De inschrijver die in een reguliere woning in de gemeente Twenterand woont, krijgt 50 startpunten;
 • De inschrijver die buiten de gemeente Twenterand woont, krijgt 1 startpunt.

Als de inschrijving compleet is, krijgt u een bevestiging met daarop de toegekende startpunten en staat u op de wachtlijst.

De op de wachtlijst ingeschreven standplaatszoekende bouwt vervolgens maandelijks een extra punt op. Bij gelijk aantal punten krijgt iemand van hogere leeftijd voorrang op anderen met hetzelfde aantal punten. Bij gelijke leeftijd en puntenaantal wordt er geloot.

5. Vrijkomen huurstandplaats

Als op enig moment een huurstandplaats vrijkomt, wordt dit medegedeeld aan de drie hoogst genoteerde standplaatszoekenden die op de wachtlijst staan. Degene met het hoogst aantal punten mag als eerste aangeven of hij/zij deze standplaats accepteert.

De standplaatszoekende mag de vrijgekomen standplaats weigeren, zonder dat dit leidt tot verlies van de opgebouwde punten. Weigeren mag maximaal twee keer. Als u de derde keer weigert, verliest u uw plek op de wachtlijst en kunt u zich opnieuw inschrijven.

Als alle drie aangeschreven standplaatszoekenden weigeren, wordt de standplaats aangeboden aan de vierde op de wachtlijst, enzovoorts.

6. Acceptatie en contractvorming

Als de standplaatszoekende een vrijgekomen standplaats aangeboden krijgt, kan de gemeente eerst controleren of er een weigeringsgrond bestaat. Bijvoorbeeld als u geen recente verhuurdersverklaring kunt overhandigen (maximaal 3 maanden oud), of als de gemeente een advies opvraagt bij het landelijk Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen en hier een negatief advies uit voortkomt.

Als de standplaatszoekende aan de voorwaarden voldoet, wordt een huurcontract voorgelegd. Na ondertekening gaat de huurperiode in. Als de vrijgekomen standplaats een koopstandplaats betreft, kan de betreffende standplaatszoekende de standplaats kopen. Huren is in dat geval niet mogelijk.  

7. Afwijken van de regels (Hardheidsclausule)

In bijzondere gevallen mag het college van burgemeester en wethouders afwijken van de regels. Deze bevoegdheid wordt alleen toegepast als het toepassen van de regels tot een bijzondere situatie leidt en de gemeente van mening is dat in dat geval afgeweken dient te worden van de regels.

Hoe schrijf ik mij in voor een standplaats?

 1. U vraagt een uittreksel persoonsgegevens BRP aan bij de gemeente (Klik hier voor meer informatie). Doe dit online of maak een afspraak (Telefoon: 0546 840 840).
  Geef aan dat u het uittreksel nodig heeft voor de inschrijving wachtlijst woonwagenstandplaatsen.
 2. Maak een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
 3. Heeft u geen kinderen, ouders of grootouders in Twenterand wonen. Verzamel dan bewijsstukken over uw aantoonbare band met Twenterand.
  1. - Uw arbeidsovereenkomst en laatste loonstrook of;
  2. - een uittreksel kamer van koophandel met de vestigingsgegevens uw bedrijf of;
  3. - een kopie van de toekenningsbeschikking van uw uitkering en of pensioen en uw laatste uitkeringsspecificatie.
 4. Heeft u aanvullende bewijsstukken die volgens u uw afstamming aantonen. Verzamel deze en stuur ze mee bij de inschrijving.
 5. Ga naar de website www.twenterand.nl/woonwagen en vul het inschrijfformulier naar waarheid in.
 6. Via het inschrijfformulier betaald u € 20,00 inschrijfgeld. De jaarlijkse kosten voor verlenging bedraagt €5,-.
 7. U geef toestemming aan de gemeente Twenterand dat uw gegevens en meegestuurde bijlagen worden gebruikt voor de inschrijving op de wachtlijst en toewijzing van woonwagenstandplaatsen. Voor meer informatie over uw gegevensverwerking zie: Privacyverklaring | Twenterand.

Wilt u hulp bij uw inschrijving of het invullen van het inschrijfformulier neem dan contact op met de woonwagen coördinator.

Inschrijven

Klik op onderstaande button om uw in te schrijven

Inschrijven

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met

Jeroen Kemna (06 21 40 91 23)

Coördinator woonwagenzaken

woonwagen@twenterand.nl | www.twenterand.nl