Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie? Hebt u een drank- en horecavergunning nodig? Voorbeelden van gevallen waarvoor u een aanvraag indient bij de gemeente. Vervolgens moet u wachten totdat een beslissing wordt genomen.

U wilt graag zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent en u heeft recht op een tijdige beslissing. Op 1 oktober 2009 is daarom de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden.

Dwangsom

Verstrijkt de wettelijke of redelijke termijn zonder dat de gemeente op uw aanvraag beslist? Dan kunt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend (meestal het college van burgemeester en wethouders) een brief sturen waarin u vraagt om een dwangsom. Deze brief is de zogenaamde ingebrekestelling. Een voorbeeld van een ingebrekestelling vindt u op deze website onderaan de pagina. Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft de gemeente nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing op uw aanvraag te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

 1. De dwangsom begint automatisch te lopen
  Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260,00.
 2. U kunt direct beroep instellen
  Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing kunt u bovendien direct beroep bij de rechter (rechtbank Almelo) instellen. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van de beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Wat is ‘niet tijdig’?

Een gemeente die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn die in de wet zelf staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. De gemeente moet dan in ieder geval binnen acht weken een beslissing op de aanvraag nemen.

Verlenging van de beslistermijn

In een aantal gevallen kan de gemeente de beslistermijn verlengen, bijvoorbeeld als u schriftelijk instemt met de verlenging van de beslistermijn; als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie van u of vanuit het buitenland, maar bijvoorbeeld ook als u bij de aanvraag zoveel informatie aanlevert dat de beslissing niet binnen de termijn kan worden genomen. Hierover wordt uiteraard altijd schriftelijk gecommuniceerd.

De procedure in het kort

 1. U dient de aanvraag in
 2. De beslistermijn verstrijkt zonder beslissing
 3. Als aanvrager stelt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend schriftelijk in gebreke
 4. Twee weken verstrijken zonder beslissing
 5. De dwangsom gaat automatisch lopen (maximaal 42 dagen en € 1260,00) en u kunt direct beroep instellen bij de rechtbank
 6. Als u direct beroep heeft ingesteld en de rechter verklaart het beroep gegrond, dan moet het bestuursorgaan alsnog binnen twee weken beslissen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster bestuurlijk-juridische zaken, telefoon (0546) 840 840.

Voorbeeld van een ingebrekestelling brief