De Weidevogeldrone

Weidevogelstand Overijssel blijft om aandacht vragen

Tureluur, graspieper en gele kwikstaart weten zich in Overijssel goed te handhaven in het boerenland. Ze broeden vooral aan de randen van graslandpercelen of op akkers en hebben daardoor minder last van het vroege maaien. Wulp, kievit, grutto en scholekster hebben het moeilijk. De stand van grutto en kievit daalt nog steeds. Wulp en scholekster vertonen een licht herstel na jarenlange afname. Van de aantallen Overijsselse weidevogels uit 1994 (het eerste jaar van het meetnet) is nog 61% over.

Weidevogel kuiken
Reekalf

Inspanning boeren belangrijk Agrariërs krijgen een vergoeding van de provincie voor het later maaien van percelen met broedende weidevogels, bijvoorbeeld voor maaien na 1 juni. In deze percelen komen meer grutto’s en tureluurs voor dan in gebieden zonder deze overeenkomsten. Deze overeenkomsten leveren het meeste op als ze worden gesloten voor grote aaneengesloten gebieden. Vanaf 2010 zijn de agrarische natuurverenigingen verantwoordelijk voor de uitvoering van het weidevogelbeleid voor gebieden met relatief veel weidevogels. Samen met agrariërs, weidevogelbeschermers, wildbeheereenheden en natuurbeschermingsorganisaties wordt per gebied een weidevogelbeheerplan opgesteld. De verwachting is dat deze aanpak de komende jaren tot meer goede resultaten zal leiden. Voorbeelden van gebieden van agrarische natuurverenigingen zijn Het Lierder- en Molenbroek en delen van de polder Mastenbroek. Het blijkt dat hier herstel mogelijk is. Dit zijn locaties met plas-dras-plekken, kruidenrijke percelen en een rustperiode in het broedseizoen van 1 april tot circa half juni. Hier hebben jonge vogels veel betere kansen om uit te vliegen. De zeldzame soorten watersnip, zomertaling en slobeend komen vooral voor in gebieden van natuurorganisaties.
Bron site van de Provincie Overijssel.

Hiermee willen we in de toekomst bovenstaande stimuleren en onderstaande beelden voorkomen.

dode reeën

Foto: toezichthouder W. Kutterik Almelo

Deelname

Concreet aan u de vraag: Wilt u een toezegging doen en zo ja voor welk bedrag?

Graag uw deelname en toezegging doorgeven op groenelopertwenterand@gmail.com, met vermelding van uw (bedrijfs)naam. 

Met vriendelijke groet,
Bert Aman
Telefoon: 0653191767

Namens ANV Land en Schap

Logo Agrarische Natuurvereniging Land & Schap

en

Logo Groen Loper

Groen Loper Twenterand