Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.

Dreigende situatie

Als de situatie bedreigend is en direct hulp nodig is, kunt u dat melden bij Veilig Thuis: 0800-2000. Melden kan anoniem. U kunt ook advies vragen aan de Kindertelefoon via telefoonnummer 0800 - 04 32 of via de chat op www.kindertelefoon.nl.

Jeugdhulp aan huis

Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn. 

Jeugd-GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening. Voor de jeugd-GGZ heeft u een verwijzing nodig van:

  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente
  • de huisarts
  • de medisch specialist
  • de jeugdarts

Verblijf in een jeugdinstelling

Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jeugdigen op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen met uiteenlopende problemen. 

Pleegzorg

Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet goedkeuren.

Gesloten jeugdhulp bij ernstige problemen

Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een 'machtiging gesloten jeugdhulp' nodig van de kinderrechter. Er zijn verschillende instellingen en locaties voor jeugdzorgplus. Jongeren gaan zo veel mogelijk naar een instelling in hun eigen regio.

Jeugdzorg voor jongeren met een beperking

De groep jeugd met een beperking is heel divers. Het gaat om kinderen en jongeren met een:

  • (licht) verstandelijke beperking
  • lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH)
  • somatische aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte
  • psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme

Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) valt onder de Wlz. Voor deze zorg is een Wlz-indicatie nodig. 

Zorg voor ernstig zieke kinderen

Bij ernstig zieke kinderen zijn de problemen erg complex. Zij hebben een intensieve zorgvraag. Heeft u vragen over de intensieve verzorging van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket. Deskundigen bieden maatwerk en beantwoorden vragen. Bijvoorbeeld of een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is voor uw kind. Of als u wilt weten bij welke instanties u moet zijn.

Ondertoezichtstelling en voogdij

Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit. 

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit.