De provincie Overijssel heeft bij de gemeente Twenterand een aanvraag ingediend voor het afgeven van een omgevingsvergunning. De Provincie wil namelijk, binnen het tracé ter hoogte van de Schoolstraat – Fortwijk, de damwanden van het Kanaal Almelo – De Haandrik vervangen. De aanleiding daarvoor is dat uit onderzoek van de provincie is gebleken dat de huidige staat van deze damwanden dermate slecht is dat verder uitstel van de vervanging niet verantwoord is. Dit is natuurlijk erg vervelend. Wij hadden het liefst geen werkzaamheden in het gebied gezien. Echter, vanwege de hoge noodzaak van deze werkzaamheden nemen wij deze vergunningsaanvraag wel in behandeling. Wij gaan de aanvraag met de kennis van nu (over de risico’s) beoordelen.

De gemeente Twenterand heeft aan een extern deskundig bedrijf opdracht verstrekt om de aanvraag en bijbehorende stukken te beoordelen en te toetsen aan de voorwaarden. De beoordeling en de toetsresultaten worden in een adviesrapport vastgelegd. Het adviesrapport is de basis voor de beslissing op de aanvraag.

Wat zegt de wet over dit soort vergunningsaanvragen?

De gevraagde omgevingsvergunning is gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In deze wet staan ook de taken en verantwoordelijkheden voor gemeentes beschreven.  De gemeente Twenterand is verplicht om deze wet toe te passen bij elke aanvraag. Dit houdt het volgende in: 

  • De aanvraag moet door de gemeente Twenterand in behandeling worden genomen. Er is geen vrije keus.
  • Bij de beoordeling van de aanvraag hebben we als gemeente slechts beperkte mogelijkheden om de omgevingsvergunning te weigeren. 
  • Als aan alle vergunningsvoorwaarden is voldaan, zal de omgevingsvergunning verleend moeten worden. Dat draagt de wet ons op.

Wanneer wordt er beslist over de vergunningsaanvraag? 

In principe binnen 8 weken, tenzij de beslistermijn wordt opgeschort omdat er meer gegevens nodig zijn of omdat de aanvraag complex is.

Op welke manier spelen de huidige problemen een rol bij het beoordelen van de aanvraag?

Zodanig dat externe expertise ingehuurd moet worden om te beoordelen of de bouwwerkzaamheden passend zijn bij de bestaande problematiek. Denk daarbij aan de processen in de bodem in relatie tot het kanaal, het waterpeil, etc.

Mag ik als bewoner ook iets zeggen over deze aanvraag? 

Na publicatie van de aanvraag mogen er binnen 1 week zienswijzen worden ingediend. 

Wilt u zienswijzen indienen? 

Wilt u uw zienswijze over de aanvraag naar voren brengen? Dan doet u dat binnen één week na de ter inzagelegging. De ingebrachte zienswijzen worden overwogen bij de (definitieve) beslissing van het college.

U kunt uw zienswijze over de aanvraag naar voren brengen bij een medewerker van de afdeling vergunningen, Bouw. Neem hiervoor contact op het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0546) 840 840.

Ik heb vragen over deze vergunningsaanvraag, bij wie kan ik die stellen? 

U kunt vragen stellen over deze vergunningsaanvraag bij een medewerker van de afdeling vergunningen, Bouw. Neem hiervoor contact op het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0546) 840 840.