In 2022 heeft u een subsidie ontvangen. Volgens de verplichting uit de subsidieregeling dient er uiterlijk 1 april 2023 een vaststelling te worden aangevraagd. Door in te loggen via DigiD of E-Herkenning kunt u de vaststelling aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het ontvangen subsidiebedrag, dienen documenten worden aangeleverd ter onderbouwing van de bestede gelden. 

Voor bedragen tot € 25.000 moet het volgende worden aangeleverd: 

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, en op welke wijze zij hebben bijgedragen aan de doelstellingen uit de programmabegroting als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de ASV; 
  • een financieel verslag met in ieder geval de eindafrekening van de activiteit, waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed. 

Voor bedragen van € 25.000 tot € 100.000 moet het volgende worden aangeleverd: 

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, en op welke wijze zij hebben bijgedragen aan de doelstellingen uit de programmabegroting als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de ASV; 
  • een financieel verslag met in ieder geval de eindafrekening van de activiteit, waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed. 
  • een balans en resultatenrekening van de subsidieontvanger over het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; 

Voor bedragen hoger dan € 100.000 moet het volgende worden aangeleverd: 

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, en op welke wijze zij hebben bijgedragen aan de doelstellingen uit de programmabegroting als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de ASV; 
  • een financieel verslag met in ieder geval de eindafrekening van de activiteit, waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed. 
  • een balans en resultatenrekening van de subsidieontvanger over het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; 
  • de aanvraag tot vaststelling dient eveneens een accountantsverklaring te bevatten, waaruit blijkt dat de financiële verantwoording volledig en juist is en dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Tevens dient de accountant aan te geven dat de activiteiten en producten genoemd in het jaarverslag (c.q. activiteitenverslag) hebben plaatsgevonden dan wel zijn geleverd overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen. 

Mocht het niet lukken de vaststelling voor 1 april a.s. in te dienen dan is het mogelijk om uitstel aan te vragen per mail op info@twenterand.nl

Geef hierin aan waarom u uitstel aanvraagt en op welke datum u de vaststelling kunt indienen.

Online aanvragen