Platteland

Hier vindt u veel informatie over platteland(sontwikkelingen). Ook vindt u antwoord op uw vragen over dit onderwerp, bijvoorbeeld over het opzetten van nieuwe initiatieven voor uw agrarisch bedrijf of het ondernemen van andere activiteiten in uw leegstaande voormalige agrarische bebouwing.

 • Wies met de Patries

  Het gaat niet goed met de biodiversiteit wereldwijd. Ook in Twenterand hebben veel planten en dieren het moeilijk.

 • P10

  De gemeente Twenterand maakt deel uit van de P10, een netwerk van grote plattelandsgemeenten verspreid over Nederland.

 • Twenterand bloeit op

  We leggen uit wat biodiversiteit precies is, waarom wij dit belangrijk vinden en zetten we op een rij wat de gemeente Twenterand doet om de biodiversiteit te verbeteren.

 • Erventransitie en erfcoaches

  De gemeente Twenterand zet in op ontwikkeling van het platteland en de erfcoach gaat daar een belangrijke rol in spelen. De erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De eigenaar/bewoners van het erf en hun behoeften staan dus centraal. Wethouder Martha van Abbema: “Met het nieuwe beleid in de hand stimuleren wij de ontwikkeling van het platteland, maar dat moet wel aansluiten op de behoeftes van de bewoners. Daarin speelt de erfcoach een heel belangrijke rol.”

 • Beleidsstukken platteland

  Bekijk beleidsstukken met betrekking tot het platteland.

 • Wederopbouw ruilverkaveling Vriezenveen

  In de periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1965) zijn in Nederland diverse gebieden op karakteristieke wijze ingericht.  Op basis van recent onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn uit die periode in totaal 30 gebieden geselecteerd die van nationaal cultuurhistorisch belang zijn. Deze gebieden zijn in 3 typen locaties te verdelen:
  Wederopgebouwde kernen (7 locaties);
  Naoorlogse woonwijken (15 locaties);
  Landelijk gebied (8 locaties).

 • Waterwingebied Vriezenveen Daarle-Daarlerveen

  Om Twente ook in de toekomst van goed en voldoende drinkwater te voorzien, is vergroting van de drinkwatercapaciteit nodig. Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied voor een nieuwe winlocatie vastgesteld. Het zoekgebied ligt tussen Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Er komt veel bij kijken om tot een geschikte waterwinlocatie te komen.

 • Mineral Valley Twente

  Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Door samenwerking tussen de clusters overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers zijn betrokkenen in de sector Agro & Food vanaf 2020 in staat om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie met voldoende werkgelegenheid, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

 • Nota platteland

  Via deze website of via onze balie kunt u de gegevens van het huidige gemeentelijke beleid en het bestemmingsplan inzien. Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker die over het onderwerp gaat.
  Uit ervaring blijkt dat iemand die met een concrete aanvraag wil komen (zoals bij ‘Rood voor rood’) vaak een externe adviseur nodig heeft. Voor 'rood voor rood', vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGB) kunt u contact opnemen met Team Omgeving (0546) 840 840.

 • Groene Metropool Twente

  Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente verder te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen zijn belangrijke pijlers.

 • Bestemmingsplan buitengebied

  In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bebouwing- en gebruiksregels:

 • Leader

  LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert.

 • Asbest van het dak

  Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1993? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt. Heeft u een asbestdak? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan.