De gemeente Twenterand heeft een omgevingsvergunning verleend voor een aantal werkzaamheden aan het Kanaal Almelo De Haandrik. Het gaat hier om werkzaamheden die al in 2011/2012 uitgevoerd zijn. De omgevingsvergunning is verleend voor afwijkende damwanden en daaraan verbonden ankers dan waarvoor in 2011 een vergunning is verleend. Ze maken samen de oeverconstructie langs het kanaal, maar ook de wachtplaatsen.  

Waarom wordt er een omgevingsvergunning verleend voor werkzaamheden die al in 2011/2012 gebouwd zijn? Dat zit zo.

De uitgevoerde werkzaamheden van 2011/2012 kwamen niet overeen met de omgevingsvergunning die in 2011 is verleend. Er zijn namelijk afwijkende ankers en damwanden gebruikt, zowel qua soort als qua lengte. Dit bleek uit het onderzoek van CRUX Enginering BV. Dat onderzoek was ook de basis voor de behandeling van de verzoeken tot handhaving en de daaropvolgende bezwaarschriften. De resultaten uit dat onderzoek zijn voorgelegd aan de provincie. Uit onderzoek van de provincie bleek dat de provincie inderdaad de werkzaamheden in 2011/2012 afwijkend heeft laten uitvoeren dan waarvoor de gemeente Twenterand de vergunning had verleend. Dat hebben ze toegegeven en aangetoond met gegevens zoals daadwerkelijk is gebouwd. Destijds is echter verzuimd een wijziging van de vergunning aan te vragen.

Een onafhankelijke bezwarencommissie heeft tijdens het behandelen van de bezwaren aan burgemeester en wethouders het advies voorgelegd om de ‘oude’ met de ‘nieuwe’ gegevens te vergelijken en de mogelijkheid van ‘legalisatie’ te toetsen en niet tot handhaving over te gaan. Het college heeft het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen. De ‘nieuwe gegevens’ zijn door de gemeente Twenterand verzameld en voor onderzoek voorgelegd aan CRUX Engineering BV. Het onderzoek moest aantonen of de daadwerkelijk gerealiseerde bouw gelijkwaardig veilig en constructief is dan waarvoor in 2011 de vergunning is verleend. Bovendien moest helder worden of destijds de vergunning ook was verleend wanneer deze ‘nieuwe’ gegevens in eerste aanleg al toegevoegd waren aan de aanvraag van 2011. CRUX heeft aangetoond dat de constructie gelijkwaardig veilig en constructief is en dat de gemeente op basis van de ‘nieuwe’ gegevens de vergunning ook kon verlenen.

Die uitkomst is gedeeld met de provincie. Daarom heeft de provincie Overijssel opnieuw een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag is praktisch gezien een aanvulling op de omgevingsvergunningen van 2011. Juridisch spreken we echter over een omgevingsvergunning voor het legaliseren van de afwijkingen die in 2011/2012 tijdens het bouwen zijn ontstaan.

Een gemeente kan een dergelijke vergunning niet weigeren. Weigeren is alleen mogelijk als de constructie niet voldoet aan de eisen die de wetgever stelt. Onderzoek van CRUX Engineering B.V. heeft aangetoond dat de bouwwerkzaamheden voldoen aan de wet- en regelgeving. De gemeente Twenterand heeft besloten het advies van CRUX Engineering B.V. over te nemen en de omgevingsvergunning te verlenen. De bouwwerkzaamheden zijn hiermee gelegaliseerd, wat betekent dat ze wettelijk goedgekeurd zijn.

Met u is de gemeente Twenterand van mening dat het dossier pijnlijk inzichtelijk heeft gemaakt dat niemand foutloos is. Er is echter na 11 jaar geen alternatief. Terug naar de vergunde situatie van vóór 2011 betekent immers dat het bestaande gesloopt moet worden en er opnieuw gebouwd moet worden omdat de oude oeverconstructie van voor 2011 niet meer voldeed. Positief is dat de daadwerkelijk gerealiseerde oeverconstructie en wachtplaatsen voldoen.   

Heeft u vragen of wilt u graag met iemand spreken over dit onderwerp? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider Kanaal Almelo-De Haandrik Bert Kleen, telefoonnummer 0546-840629, email: kadh@twenterand.nl