U heeft er vast al eens van gehoord: het Omgevingsplan. Ook in Twenterand gaat dit plan binnenkort van start. Maar wat houdt dat plan precies in? En wanneer krijgt u ermee te maken? Wij leggen het u uit.  

Kortgezegd gaat het Omgevingsplan over hoe wij met elkaar de mooie omgeving die we hebben, goed inrichten. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig!  

In het Omgevingsplan kunt u straks bijna alle regels vinden die gelden binnen de gemeente. Denk maar eens aan alle regels die gaan over het bouwen en verbouwen van uw huis, het kappen van bomen, het gebruiken van uw straat voor (buurt)feesten, milieuregels voor bedrijven en nog veel meer. Ook kunt u in het Omgevingsplan lezen welke plannen de gemeente heeft in bepaalde wijken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat onze doelen en dromen werkelijkheid worden! 

Wonen

Het Omgevingsplan kent best veel regels. Deze regels kunnen we niet allemaal in 1x aanpassen. Dat doen we geleidelijk. Tot die tijd gelden de bestaande regels. We beginnen met het onderdeel ‘Wonen’. 

We gaan kijken of we de regels voor het bouwen en gebruiken van woningen beter en duidelijker kunnen maken. Alle regels die er zijn op het gebied van wonen en bouwen willen we afstemmen op de wensen en behoeften van onze inwoners. Voor nu en in de toekomst. We gaan kritisch kijken hoeveel regels we willen opstellen voor het gebruik van woningen en tuinen. Daarbij moet er een balans zijn tussen de ruimte die we kunnen gebruiken en bepaalde rechten en wensen die we willen beschermen. 

Kleinschalig verzoek 

In het omgevingsplan kunnen we kleinschalige verzoeken meenemen. Voorbeelden van een kleinschalig verzoek zijn: 

 • Het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning; 
 • Fouten wilt herstellen (bijv. grenscorrecties); 
 • Inwoonsituatie te splitsen naar een reguliere woning. 

 U kunt een verzoek indienen of een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Omgevingsloket

Om de omzetting overzichtelijk te houden willen wij met nadruk geen grootschalige ontwikkelingen meenemen. Onder grootschalige ontwikkelingen vallen bijvoorbeeld de bouw van extra woningen, plannen op basis van ons beleid erventransitie (Rood voor Rood, extra oppervlakte voor schuren, VAB) of een grote uitbreiding van de woonbestemming. Twijfelt u of uw initiatief voldoet aan een kleinschalig initiatief? Mail dan naar Omgevingsplan@twenterand.nl

Woningsplitsing bij inwoning 

De komende weken wordt de mogelijkheid geboden om kleinschalige verzoeken in te dienen. Een kleinschalig verzoek is een kleine aanpassing in de regels of op de kaart. Woningsplitsing bij inwoning valt ook onder een kleinschalig verzoek. 

Woningsplitsing kan in principe alleen door het wijzigen van het bestemmingsplan/omgevingsplan mogelijk gemaakt worden. Vandaar dat wij de mogelijkheid bieden om woningsplitsing mogelijk te maken met een kleinschalig verzoek. Hiervoor moet wel het een en ander worden aangeleverd, maar aanzienlijk minder dan bij een regulier verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan.  

Leges 

Voor het in behandeling nemen van een kleinschalig verzoek voor woningsplitsing worden leges in rekening gebracht. Omdat we de verzoeken gebundeld behandelen, brengen we slechts de helft van de gebruikelijke leges (€6005,60 prijspeil 2023) voor een bestemmingsplanwijziging in rekening. Dat wil zeggen dat de leges voor een kleinschalig verzoek in 2023 uitkomen op €3002,80.  

Wanneer kom je in aanmerking voor woningsplitsing bij inwoning? 

Om in aanmerking te komen voor woningsplitsing moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

 • De inwoonsituatie moet voor 31-12-2021 legaal zijn opgericht; 

 • Het perceel dient kadastraal gesplitst te worden waarbij er sprake moet zijn van twee reële kavels; 

 • De vorm van het hoofdgebouw dient te worden behouden; 

 • Het perceel moet een uitstraling hebben van één erf; 

 • Er moet sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat; 

 • Er moet worden voldaan aan het bouwbesluit; 

 • De woningsplitsing mag geen negatieve invloed hebben op de omgeving; 

 • De aanvraag gaat vergezeld van een erfinrichting schets; 

 • De bestemming wordt aangepast naar woonbestemming.  

Voorwaarde 

Toelichting 

Peildatum 

Om te voorkomen dat woningsplitsing oneindig kan worden toegepast of de mogelijkheid wordt gebruikt als verdienmodel dient een peildatum opgenomen te worden. 

Reële kavels 

Om onwenselijke situatie in de toekomst te voorkomen moet er sprake zijn van twee realistische, toekomstbestendige percelen. 

Vorm hoofdgebouw 

Om verstening in het buitengebied te voorkomen dient de vorm van het hoofdgebouw behouden te blijven. 

Uitstraling 

Bij inwoning is er sprake van één woning en één bijbehorend erf. Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit moet dit beeld zoveel mogelijk in stand blijven. Het is niet gewenst dat er, wat de erfinrichting betreft, een reguliere dubbele woning ontstaat.  

Goed woon- en leefklimaat 

Om juridisch een woning te kunnen toevoegen dient er te allen tijde sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. 

Bouwbesluit 

Voor beide situaties moet kunnen worden voldaan aan de op dat moment geldende bouwregels (bouwbesluit/bouwverordening) om bijvoorbeeld brandveiligheid en ventilatie te waarborgen. 

Omgeving 

Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bestemmingen. 

Erfinrichting schets 

Omdat zowel provincie als gemeente veel waarde hechten aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied dient dit te worden vastgelegd in een erfinrichtingsplan. Wanneer sprake is van toevoeging van het bouwoppervlak wordt een extra inspanning vereist. Deze kan vastgelegd worden in de erfinrichting schets. 

Woonbestemming 

Een woning toevoegen is alleen mogelijk binnen een woonbestemming. Wanneer nodig wordt de bestemming aangepast in het omgevingsplan. 

Aan welke indieningsvereisten moet een kleinschalig verzoek voor woningsplitsing voldoen? 

 • De aanvraag gaat vergezeld van een erfinrichting schets; De erfinrichting schets wordt onderdeel van het omgevingsplan en uit de erfinrichting schets moet minimaal blijken: 

 • Wat de landschappelijke inpassing is van de twee percelen; 

 • Hoe de kadastrale verdeling van de percelen wordt; 

 • Wat het oppervlak aan bijgebouwen is en welke bijgebouwen eventueel gesloopt worden; 

 • Dat het erf de uitstraling heeft van één erf. 

 • Beide eigenaren van het gecombineerde perceel moeten de aanvraag voor een kleinschalig verzoek ondertekend hebben of een formulier ondertekend hebben waarin akkoord wordt gegeven op de woningsplitsing (u kunt het formulier hier downloaden); 

 • Beide eigenaren ondertekenen de nadeelcompensatieovereenkomst; 

 • Korte onderbouwing dat in de nieuwe situatie sprake is van een goed woon- en leefklimaat en geen negatieve invloed heeft op de omgeving. 

De te splitsen woning moet voldoen aan het Bouwbesluit (inwerking tot eind 2023) of het Besluit bouwwerken leefomgeving (inwerking vanaf 2024). Meer informatie over het bouwbesluit en over het Besluit bouwwerken leefomgeving staat op de website: 

Wij adviseren u voor het indienen van een kleinschalig verzoek om advies in te winnen van een stedenbouwkundig bureau. Zij hebben ervaring met de indieningsvereisten.