Alle kinderen in Nederland van vijf tot en met zestien jaar oud zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van statushouders, asielzoekers en vreemdelingen. Zij moeten verplicht naar school.

De meeste kinderen gaan naar school als ze vier jaar zijn. Maar zij zijn dan nog niet leerplichtig. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.

Einde leerplicht

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat 16 jaar wordt, moet het schooljaar dus eerst nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als een kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan op de basisschool telt mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is deze niet meer kwalificatieplichtig. De kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken.

Extra informatie

  • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
  • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.