Kernbudgetten: stimuleren van initiatieven in de kernen

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’ staat dat de coalitie kernbudgetten voorbereidt. De uitgangspunten zijn geformuleerd in het kader kernbudgetten gemeente Twenterand. De bijbehorende regeling is op 2 juli 2019 vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders. Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in kernen in Twenterand. Het gaat daarbij vooral om het versterken van de sociale binding in de kern en initiatieven om de leefomgeving mooier te maken.