Kernbudgetten: stimuleren van initiatieven in de kernen

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’ staat dat de coalitie kernbudgetten voorbereidt. De uitgangspunten zijn geformuleerd in het kader kernbudgetten gemeente Twenterand. De bijbehorende regeling is op 2 juli 2019 vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders. Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in kernen in Twenterand. Het gaat daarbij vooral om het versterken van de sociale binding in de kern en initiatieven om de leefomgeving mooier te maken.

Experiment

Het kernbudget wordt als een experiment gezien, dat anderhalf jaar loopt, tot 31 december 2020. In het voorjaar van 2020 vindt een tussenevaluatie plaats. Bij gebleken succes volgt dan het voorstel om het kader en de bijbehorende regeling structureel te maken. Voor 2019 is er een bedrag van € 100.000,- om te starten met kernbudgetten. Om de pilot te laten doorlopen, wordt in de Kadernota 2020 voorgesteld een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen. Dit naast de € 50.000,- die in 2020 al bestemd is voor kernbudgetten.

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar gedaan worden. Als dit er veel worden, kan het wel zijn dat in de loop van het jaar het budget op is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote kernbudgetten, maximaal € 10.000,- of maximaal € 25.000,-. Voor kleine kernbudgetten volstaat een ingevuld aanvraagformulier en een (digitaal) document (bijvoorbeeld website, video, vlog, blok, fotoverslag) waaruit blijkt dat het initiatief heeft plaatsgevonden. De voorwaarde om zelf geld te regelen voor het initiatief (minimaal 25% van de kosten) geldt niet bij kleine budgetten. Bij grote budgetten wel. Voor grote kernbudgetten wordt – naast een ingevuld aanvraagformulier – bij vaststelling gevraagd om een inhoudelijk en financieel verslag.

Formulier aanvragen inwonersinitiatief