De raad van de gemeente Twenterand heeft in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Twenterand(externe link), de inkoopvoorwaarden en de (regionale) klachtenregeling vastgesteld. 

Hierbij is gekozen om Twentebreed hetzelfde beleid vast te stellen. Op deze manier hebben ondernemers bij alle gemeenten (en de Regio Twente en de Veiligheidsregio) te maken met dezelfde uitgangspunten en voorwaarden.

Uit gesprekken met ondernemersvertegenwoordigingen in Twente (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland) blijkt dat er veel behoefte is aan uniformiteit in de inkoop- en aanbestedingspraktijk van gemeentelijke opdrachtgevers. Door de vaststelling van dit beleid is daarmee aan die wens voldaan.

  Lokale en regionale Ondernemers

  De  gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers daar waar mogelijk de kans hebben op een opdracht van de gemeente te pakken. Dit is ook in het beleid opgenomen. Benadrukt wordt dat met het (nieuwe) beleid geen sprake is van protectionisme en dat niet-lokale ondernemers ook nog steeds kans blijven maken op opdrachten. Aanleiding is voor dit uitgangspunt is dat de gemeente hiermee borgt dat ze oog heeft voor de belangrijke taak die lokale en regionale ondernemers vervullen als ruggengraat van de economie en werkgelegenheid in de omgeving.

  Maatschappelijk verantwoord inkopen

  Waar mogelijk zal de gemeente haar positie als opdrachtgever aanwenden om arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen uit de samenleving te realiseren. Gezien ervaring uit de afgelopen jaren is het niet wenselijk hier een uniforme werkwijze voor vast te leggen maar zal er (in samenspraak met ondernemers(organisaties) en Regiogemeenten gezocht worden naar optimale invulling van deze doelstelling.

  Duurzaam inkopen: Manifest Duurzaam Inkopen

  Daarnaast is het Manifest professioneel duurzaam inkopen ondertekend door de burgemeester. Met de ondertekening van dit Manifest verklaart de gemeente Twenterand om duurzaam inkopen te willen uitvoeren. Het is belangrijk om in alle fasen van een inkoopproces, zo mogelijk in samenspraak met het bedrijfsleven, op zoek te gaan naar kansen op duurzame, innovatieve oplossingen. Daarbij gaat het vooral om die inkopen waarbij dit substantieel kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie.