De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. De Ioaz-uitkering kan worden verstrekt vanaf het moment dat het bedrijf is beëindigd of overgedragen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Voorwaarden

  • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • U bent direct voorafgaand aan de Ioaz-aanvraag 3 jaar zelfstandige geweest en hebt daaraan voorafgaand 7 jaren in loondienst hebt gewerkt of als zelfstandige
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd volgens de wettelijke eisen
  • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf
  • Uw bedrijf is op het moment van aanvraag nog operationeel en wordt binnen 1,5 jaar beëindigd of overgedragen
  • U gaat na het bereiken van de 55-jarige leeftijd uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen
  • Uw gemiddelde jaarinkomen van de laatste drie jaren bedroeg minder dan € 23.444,-- per jaar (norm per 1-1-2017)

Inkomen en vermogen

De IOAZ vult het inkomen aan tot het bijstandsniveau. Bij het vaststellen van de hoogte van de IOAZ-uitkering geldt een minder strenge inkomens- en vermogenstoets dan bij de Participatiewet (Pw). Er wordt alleen rekening gehouden met de inkomsten uit werk of andere uitkering van aanvrager en zijn of haar partner. Alimentatie en inkomen van thuisinwonende kinderen tellen niet mee. Het vermogen blijft tot € 130.549,-- (norm 1-1-2017) buiten beschouwing. Als het vermogen hoger is dan wordt 3% van het meerdere als inkomen beschouwd. Dit wordt ingehouden op de uitkering. Voor aanvullende pensioenvoorziening kan een bedrag van € 121.474,-- (norm 1-1-2017) buiten beschouwing worden gelaten. Voorwaarde is dan wel dat er nog geen voorziening getroffen is.

Voor het indienen van een aanvraag voor Ioaz kunt u contact opnemen met ROZ (074 241 5100, info@rozgroep.nl). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Ioaz-regeling uit voor de gemeente Twenterand. 

ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Zij bieden advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening aan ondernemers en starters. Meer informatie: www.rozgroep.nl(externe link).

De uitkering moet worden aangevraagd voordat het bedrijf wordt beëindigd. Uiterlijk anderhalf jaar na het tijdstip van de aanvraag dienen de ondernemersactiviteiten te worden gestaakt en dient het bedrijf te worden beëindigd.