De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad, maar wordt ook op veel onderdelen ondersteunt door de gemeentelijke organisatie. Werkzaamheden worden vaak met elkaar afgestemd.

Het doel van de raadsgriffie is:

 • Het ondersteunen en adviseren van de raad bij de uitvoering in zijn functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan
 • Het ondersteunen en adviseren van het presidium bij de uitvoering van zijn functie
 • Het ondersteunen en adviseren van werkgroepen en commissies door de raad ingesteld
 • Het stimuleren van de duale werkwijze van de raad

Kerntaken van de raadsgriffie:

 • Secretariaat van de gemeenteraad en het raadspresidium
 • Advisering over de werkwijze van de raad
 • Voorbereiden, notuleren en uitwerken van bijeenkomsten van de raad
 • Voorbereiden, notuleren en uitwerken van bijeenkomsten van het presidium
 • Verzorgen van informatie die de (leden van de) raad, de voorzitter, de fractievertegenwoordigers en het presidium nodig hebben voor een goed functioneren
 • Berichtgeving van en over de raad via de gemeentelijke website
 • Adviseren over het gebruik van instrumenten van de raad
 • Afstemmen van informatieverstrekking
 • Afstemmen van advies en bijstand aan raadsleden
 • Bewaken van afspraken met en toezeggingen van het college
 • Adviseren over contacten met de bevolking via hoorzittingen, werkbezoeken, inspreekrecht, enz.

De griffie bestaat uit drie personen

De griffier, de heer drs. M. Frensel
Raadsadviseur/Plv. griffier mevrouw J.D. Verhage-Lubbers
Griffiemedewerker mevrouw A.J. Zwoferink-Aalderink

E-mail: griffie@twenterand.nl