De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad, maar wordt ook op veel onderdelen ondersteunt door de gemeentelijke organisatie. Werkzaamheden worden vaak met elkaar afgestemd.

Het doel van de raadsgriffie is:

 • Het ondersteunen en adviseren van de raad bij de uitvoering in zijn functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan
 • Het ondersteunen en adviseren van het presidium bij de uitvoering van zijn functie
 • Het ondersteunen en adviseren van werkgroepen en commissies door de raad ingesteld
 • Het stimuleren van de duale werkwijze van de raad

Kerntaken van de raadsgriffie:

 • Secretariaat van de gemeenteraad en het raadspresidium
 • Advisering over de werkwijze van de raad
 • Voorbereiden, notuleren en uitwerken van bijeenkomsten van de raad
 • Voorbereiden, notuleren en uitwerken van bijeenkomsten van het presidium
 • Verzorgen van informatie die de (leden van de) raad, de voorzitter, de fractievertegenwoordigers en het presidium nodig hebben voor een goed functioneren
 • Berichtgeving van en over de raad via de gemeentelijke website
 • Adviseren over het gebruik van instrumenten van de raad
 • Afstemmen van informatieverstrekking
 • Afstemmen van advies en bijstand aan raadsleden
 • Bewaken van afspraken met en toezeggingen van het college
 • Adviseren over contacten met de bevolking via hoorzittingen, werkbezoeken, inspreekrecht, enz.

De griffie bestaat uit drie personen

De griffier, de heer drs. R.J.M. Ros
Griffiemedewerker mevrouw M.D.E. Deiman
Griffiemedewerker mevrouw J.D. Verhage-Lubbers