Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Of heeft het moeite met rekenen en tellen? Denkt u dat uw kind dyslexie of dyscalculie heeft? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind en eventueel de intern begeleider.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een aangeboren aandoening. Bij dyslexie heeft iemand moeite met lezen, spellen en ook zelfs schrijven terwijl hij of zij wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Of een kind dyslexie heeft wordt vaak al in groep 3 of 4 duidelijk.

Diagnose en behandeling van dyslexie

Wanneer u vragen heeft over dyslexie kunt u hiervoor terecht bij de school van uw kind. Zo nodig vindt de verwijzing plaats door het onderwijs.
De gemeente is weliswaar verantwoordelijk de kosten van de diagnose en behandeling (jeugdhulpplicht) van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie in de leeftijd van 7-12 jaar die basisonderwijs volgen maar u hoeft uw kind hiervoor niet aan te melden bij de gemeente; u kunt dit rechtstreeks met de school bespreken.

Om in aanmerking te komen voor diagnose en behandeling is het onderwijs verantwoordelijk voor signalering en begeleiding van jeugdigen met dyslexie. De ondersteuning van leerlingen met dyslexie maakt deel uit van de basisondersteuning die elke school moet bieden. Dit valt onder de zorgplicht van scholen. Fysieke hulpmiddelen bij dyslexie horen ook daarbij.

Zit uw kind op het voortgezet onderwijs, dan bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor de kosten van een dyslexieonderzoek. U kunt uw school of samenwerkingsverband vragen om hierin mee te denken en u voort te helpen.

Onderzoek en behandeling bij dyslexie

In overleg met de school van uw kind kunt u kijken of uw kind voldoet aan de voorwaarden voor nader onderzoek. U beslist samen met de school wie het onderzoek het beste kan uitvoeren. Veel scholen werken samen met een bepaalde aanbieder. De leerkrachten weten dan bijvoorbeeld goed wat de aanbieder doet en andersom. Maar als ouder bent u vrij om een andere keuze te maken.

Het onderzoek wordt vergoed door de gemeente en regelt dit met uw school. Als het onderzoek het vermoeden van dyslexie bevestigt, krijgt uw kind een behandeling.

Wat is dyscalculie?

Kinderen met dyscalculie hebben problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum.

Dyscalculie

Dyscalculie maakt deel uit van de basisondersteuning die elke school moet bieden. Hulp en ondersteuning bij dyscalculie is primair gericht op het leerproces. Dit valt onder de zorgplicht van scholen. De gemeente hoeft hiervoor geen voorziening te treffen. Ook als het gaat om de diagnose van dyscalculie is de gemeente niet verantwoordelijk. Binnen passend onderwijs zijn voldoende mogelijkheden om de leerlingen met dyscalculie de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie over dyslexie en dyscalculie kunt u kijken op de volgende websites: