De gemeenteraad heeft in april 2023 het beleidskader Duurzame Energie vastgesteld. Het beleidskader geeft duidelijkheid over de visie van gemeente Twenterand op opwek van duurzame energie en de kaders voor duurzame energieprojecten.

Afspraken over duurzame energie

Het beleid bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een actualisatie van het beleid voor verschillende vormen van duurzame energie, zoals kleine windmolens en kleine zonnevelden (< 1 ha). Het tweede deel is een globale ruimtelijke verkenning naar mogelijkheden en belemmeringen voor grootschalige opwek van energie in de gemeente. Het geeft een onderbouwing van het in december 2021 door de raad vastgestelde zoekgebied voor grootschalige opwek Vriezenveen zuidoost. Het derde deel gaat over participatie van de omgeving bij grootschalige duurzame energieprojecten, zowel in de vorm van procesparticipatie als financiële participatie.

Waarom beleid over Duurzame Energie?

De gemeente Twenterand wil graag dat in 2050 alle energiegebruik in de gemeente duurzaam is. Daarvoor moeten we samen minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken duurzaam opwekken. Die overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen wordt energietransitie genoemd. De ambities van Twenterand voor de energietransitie zijn door de raad vastgesteld in de Omgevingsvisie

Twenterand 1.0, het besluit over de RES Twente en in de Agenda Duurzaam Twenterand.

En dat sluit weer aan bij de doelen van het landelijk Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie Twente.

Ons doel voor een energieneutrale gemeente in 2050 vormde het uitgangspunt voor het Beleidskader duurzame energie Twenterand. 2030 is daarin de eerste tussenstap.

De energietransitie is een dynamisch proces waarin de ontwikkelingen razendsnel kunnen gaan. Regelmatige herijking van het beleid kan dan nodig zijn óf in afzonderlijke gevallen zal een keuze worden voorgelegd aan college of raad. Dat komt overeen met de wens van de raad om flexibel te blijven.