De informatie in e-mailberichten van medewerkers en bestuur van de gemeente Twenterand is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Wanneer u deze informatie onbedoeld heeft ontvangen, heeft u geen recht om kennis te nemen van dit e-mailbericht, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen.

Het karakter van het e-mailberichtenverkeer brengt verder met zich mee, dat een e-mail geen besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten te ontlenen.

Binnen de gemeente Twenterand wordt gehandeld op basis van de integriteitsclausule en behoudt de gemeente Twenterand zich het recht voor een toetsing in het kader van de Wet Bibob uit te (laten) voeren.

Tot slot zijn de berichten op computervirussen gecontroleerd, maar dat is geen garantie dat het volledig virusvrij is. De gemeente Twenterand is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van computervirussen.