Burgemeester Hans Broekhuizen

Burgemeester Hans Broekhuizen

Portefeuille

 • Toezicht en handhaving
 • Communicatie en participatiebeleid
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • P&O
 • Openbare orde en veiligheid, inclusief cybersecurity
 • Lobby en belangenbehartiging
 • Coördinatie vluchtelingen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente
 • Lid Bestuurlijk Overleg Twentse Kracht

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter van Baron van Welderen Rengersfonds, onbezoldigd
 • Voorzitter Vereniging Mediators bij de Overheid (VMO), onbezoldigd
 • Lid Raad van Advies Mediatorsfederatie Nederland (MfN), onbezoldigd
 • Mediator (pm), bezoldigd. € 0,-
 • Acteur in ‘oefenen met kandidaat’, onderdeel training vertrouwenscommissie benoeming burgemeester, bezoldigd +/- € 1.000,- per jaar.
 • Mede-eigenaar toeristisch te verhuren appartement, bezoldigd, inkomsten partner
Wethouder Mark Paters

Wethouder Mark Paters

1e locoburgemeester
Kernwethouder Westerhaar-Vriezenveensewijk

Portefeuille

 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Doelgroepenvervoer
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Publieke gezondheid
 • Doorontwikkeling subsidiebeleid
 • Coördinatie inclusiviteit

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Dagelijks- en Algemeen Bestuur SamenTwente
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg OZJT/ Samen14
 • Lid platform sociaal domein VNG Overijssel
 • Lid landelijke commissie VNG Zorg Jeugd en Onderwijs
 • Lid Euregioraad
 • Lid Commissie Grens Regio Twente
 • Lid Bestuurlijk Overleg:
  -  Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
  -  Twentse Koers
Wethouder Arjan Hof

Wethouder Arjan Hof

2e locoburgemeester
Kernwethouder Vroomshoop-Geerdijk

Portefeuille

 • Plattelandsontwikkeling en natuur
 • Verkeer en openbare ruimte
 • Vergunningverlening inclusief WABO
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Kanaal Almelo de Haandrik
 • Waterwinning
 • Samenwerking Publieksdiensten Ommen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zonnepark Oosterweilanden bv
 • Lid Algemeen Bestuur P10
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg De Groene Metropool Twente
 • Voorzitter Stuurgroep Twente, Overijssel Onderweg
 • Afgevaardigde Algemene Ledenvergadering DIMpact
Wethouder Roel Koster

Wethouder Roel Koster

3e locoburgemeester
Kernwethouder Vriezenveen-De Pollen-Bruinehaar, Weitemanslanden en Westerhoeven.

Portefeuille

 • Financiën
 • Cultuur
 • Ruimtelijke ordening, wonen
  incl. huisvesting asielzoekers, statushouders en andere ontheemden (Oekraïners)
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Coördinatie kernbudget

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders:
  -  Bank Nederlandse Gemeenten
  -  Enexis/ Essent
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Lid platforms ruimtelijk domein en financieel domein, VNG Overijssel

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente Twenterand, onbezoldigd
 • Eigenaar Twice Music, performing, recording, production, bezoldigd € 0,-
Wethouder Aimee van der Ham

Wethouder Aimée van der Ham

4e locoburgemeester
Kernwethouder Den Ham

Portefeuille

 • Economie en detailhandel
 • Recreatie en toerisme
 • Participatiewet en inburgering
 • Sociale zaken
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Evenementenbeleid
 • Centrumvisie-ontwikkelingen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter en gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zonnepark Oosterweilanden bv
 • Gemachtigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  -  Cogas nv
  -  Twence bv
  -  Rova Holding nv
  -  Wadinko nv
 • Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Recreatieschap Twente
 • Lid Bestuurlijk Overleg:
  -  Strategisch-economische Structuur Twente (BOSS)
  -  Bodem Asbest Sanering (BAS)
  -  Regionale Energie Strategie (RES) en lid stuurgroep
  -  Verkenning windenergie gemeentegrenzen Almelo Tubbergen Twenterand (ATT)
  -  Vrijetijdseconomie Overijssel
  -  Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal
 • Portefeuillehouder Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Milieu Duurzaamheid Afval (MDA)
 • Lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
 • Roulerend voorzitter Stuurgroep Samen Sterk Staan
 • Lid Regiegroep Leven Lang Ontwikkelen Collectief Laagopgeleiden Laaggeletterden
 • Afgevaardigde namens de provincie Overijssel bij Kopgroep Basisvaardigheden

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid RvT kennispunt lokale politieke partijen, bezoldigd. +/- 3 keer per jaar € 100,- per vergadering
  Gemeentesecretaris Patrick Rossen

  Gemeentesecretaris Patrick Rossen