Bent u net niet eens met een besluit van de gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester? Dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd schriftelijk bezwaarschrift tegen dit besluit indienen.

Bezwaar maken via e-formulier

Dien hier uw bezwaar in

Na ontvangst gaat het bezwaarschrift naar een onafhankelijke adviescommissie, de commissie bezwaarschriften. Als het bezwaarschrift voldoet aan de voorwaarden, wordt u door de commissie uitgenodigd voor een hoorzitting. Op die hoorzitting kunnen ook de gemeente en andere belanghebbenden een toelichting geven. Van de hoorzitting wordt een opname gemaakt. Na de hoorzitting brengt de commissie een advies over het bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Het bestuursorgaan (gemeenteraad, college van B&W of burgemeester) neemt in principe binnen de totale termijn van 18 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op het bezwaarschrift. Deze termijn start na afloop van de bezwarentermijn van 6 weken.

Zij neemt hierin het advies van de commissie mee. Dit besluit wordt samen met het advies van de commissie aan de indiener van het bezwaarschrift (en eventuele andere belanghebbenden) verzonden.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u nog beroep instellen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB in Zwolle. Voor het instellen van een beroep moet u griffierecht betalen. Dit bedrag ontvangt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. Ook de rechtbank stelt u weer in de gelegenheid uw beroep mondeling toe te lichten. De gemeente mag haar visie in die zitting ook geven.

Schorsing of voorlopige voorziening

Als u een bezwaar- of beroepschrift indient, gaat het besluit toch gelden. Zo mag de bouwer zijn vergunning gebruiken voordat op uw bezwaar is beslist en kan de gemeente bijvoorbeeld bestuursdwang toepassen terwijl uw bezwaarschrift daartegen nog moet worden afgehandeld. U kunt dat alleen voorkomen door zo snel mogelijk een brief te schrijven aan de voorzieningenrechter en daarin te vragen om schorsing van het besluit waartegen u ageert, of om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan bepalen dat de gemeente de bestuursdwang niet mag toepassen zolang niet op het bezwaar of het latere beroep is beslist. Dat noemt men schorsing. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling die de voorzieningenrechter kan opleggen. Die kan bijvoorbeeld inhouden dat iets maar een beperkte tijd mag of dat bepaalde voorwaarden moeten worden nageleefd. Let er wel op dat schorsing of voorlopige voorziening alleen kan worden gevraagd als u ook een bezwaar- of beroepschrift indient. Het adres van de voorzieningenrechter is: Postbus 10067, 8000 GB in Zwolle.

Voor meer informatie over bezwaar en beroep kunt u terecht bij het cluster bestuurlijk-juridische zaken, telefoon (0546) 840 840.