Via het formulier ‘Aanvraag ruimtelijke procedure’ kunt u de volgende aanvragen indienen:

 • Principeverzoek

  De gemeente zet in op een planmatige ontwikkeling van de woningbouw (= grotere in- en uitbreidingswijken), omdat hierbij beter sturing kan worden gegeven in de woningbouwopgave. Individuele verzoeken voor woningbouw staan een planmatige ontwikkeling in de weg en dragen zeer beperkt bij aan de gemeentelijke doelen. Voor individuele verzoeken om woningbouw verwachten wij daarom een stevige tegenprestatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wordt voldaan aan de Beleidsregels Erventransitie Gemeente Twenterand 2019 (voorheen Rood voor Rood) of wanneer een bestaande woonbestemming wordt verplaatst. Daar bovenop moet per saldo sprake zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien wordt door hoge werkdruk aan de afhandeling van individuele verzoeken slechts beperkte prioriteit gegeven.

 • Bestemmingsplan

  Belangrijke wijziging voor het indienen van een bestemmingsplan
  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de kans groot is dat aangeleverde bestemmingsplannen niet meer tijdig in procedure gebracht kunnen worden.
  Tussen het aanleveren van een bestemmingsplan en het in procedure brengen ervan zit namelijk vaak een half jaar. 1 juni 2023 zien wij hierdoor als uiterste datum voor het tijdig aanleveren van een bestemmingsplan. 

  Wij doen ons best de bestemmingsplanherzieningsprocedure tijdig te starten (= voor 1 januari 2024 als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen).
  Het risico van niet tijdig starten van de procedure is voor uzelf, ook indien u het plan voor 1 juni aanstaande aanlevert. U kunt aan deze datum geen rechten ontlenen.

  Belangrijk! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.
  Er is geen mogelijkheid voor teruggaaf van de legeskosten als het plan onverhoopt niet tijdig in procedure kan worden gebracht.

 • Wijzigingsplan

Aan het in behandeling nemen van een principeverzoek zijn leges verbonden. Voor het in behandeling nemen van een bestemmingsplan/wijzigingsplan worden kosten conform de dan geldende Verordening op de heffing en de invordering van leges in rekening gebracht.

Bent u niet in staat om het formulier via DigiD in te voeren? Stuur dan een mail naar info@twenterand.nl om uw aanvraag kenbaar te maken. U wordt daarmee in contact gebracht met de juiste persoon om uw definitieve aanvraag in te dienen.