Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem in onze samenleving. Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich erg eenzaam en dit aantal stijgt. In Twenterand willen we eenzaamheid tegengaan. Daarom is het actieplan ‘Samen ben je niet alleen’ opgesteld.

Eenzaamheid

De definitie van eenzaamheid is ‘het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties’. Het kan dus zijn dat het aantal sociale contacten dat iemand heeft minder is dan diegene graag zou willen. Ook kan de kwaliteit van die relaties achterblijven bij de wensen. Bijvoorbeeld omdat het slechts oppervlakkige contacten zijn. Eenzaamheid is onvrijwillig. Het is een ervaring van mensen en daarmee moeilijk van buitenaf aan iemand te zien. Eenzaamheid kan echter grote gevolgen hebben. Zo brengt het gezondheidsrisico’s met zich mee, kan het leiden tot minder participeren in de samenleving en verhoogt het de kans op vroegtijdig overlijden.

Doelgroep

Er bestaan een aantal factoren die de kans op eenzaamheid vergroten. Een risicofactor is een zogeheten ‘life-event’, zoals het overlijden van een partner, een echtscheiding of het verlies van werk en inkomen. Daarnaast zijn maatschappelijke veranderingen, zoals de woonomgeving, individualisering en negatieve beeldvorming van bepaalde groepen, risicofactoren. Ook chronisch zieken, mensen met een beperking, alleenstaanden, zwaarbelaste mantelzorgers, ouderen, maar ook jongeren worden gezien als risicogroepen. Wethouder Mark Paters: “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om als eerste de eenzaamheid onder Twenterandse ouderen aan te pakken. Daarbij richten we ons op de doelgroep van 75 jaar en ouder. Van daaruit willen we verder richting de andere doelgroepen.”

Coalitie

Op 30 januari 2020 is er een eerste coalitie gevormd om samen eenzaamheid in Twenterand aan te kunnen pakken. Deze groep is samengesteld na deelname aan een aantal bijeenkomsten rondom het thema eenzaamheid. De aanpak van eenzaamheid is en blijft een lopend proces. Het is dan ook de bedoeling dat deze coalitie zich voortdurend uitbreidt met verenigingen, ondernemers, kerken en organisaties. In januari 2021 is de tussenstand opgemaakt van het Actieplan 1.0. Op deze pagina treft u versie 2.0 aan waar in groene kaders de stand na 1 jaar is verwerkt. 

eenzaamheid

Tussenrapportage 1e jaar Actieplan Samen tegen Eenzaamheid