Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Aanvragen of meldingen die u vóór 1 januari 2024 heeft ingediend, kunt u nog raadplegen en aanvullen via het Omgevingsloket online.

Wat is het?

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. 

Er zijn 3 mogelijkheden:

Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:

 • een afscheiding tussen balkons
 • zonweringen of rolluiken
 • dakkapellen
 • bijgebouwen aan de achterkant van een woning

Omgevingsvergunning voor het bouwen, gewone procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de gewone procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:

 • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
 • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
 • bij een monument
 • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

Wilt u duidelijkheid over een vergunning? Doe dan eerste de vergunningscheck. Dan ziet u voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Als u klaar bent met de Vergunningcheck, kunt u meteen beginnen aan uw aanvraag. Uw locatie en activiteiten worden dan bewaard. Dat scheelt u veel werk in de toekomst.

Hier vindt u uitleg over de Vergunningcheck

Let op! 

Gaat u een gevel of dak verbouwen? Sinds 1 februari 2022 gelden er extra regels als u daarbij een verwarming, airconditioner of klimaatsysteem aanpast of aanlegt. U moet dan technieken voor duurzame energie gebruiken. Lees meer over de eisen voor duurzame energie op RVO.nl.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag. 

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en het burenrecht:

 • Besluit bouwwerken leefomgeving: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving op de website van Rijksoverheid.
 • Burenrecht: Het is belangrijk dat, vóórdat u een aanvraag doet, u ook de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of om hun mening vraagt, soms moet dat zelfs. Het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Dat betrekken van de omgeving noemen we participatie. Dat kan mogelijk bezwaren in een latere fase voorkomen. 

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Heeft u onlangs een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend?

Zoals u van ons mag verwachten zullen wij uw aanvraag zorgvuldig en zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 

De hoeveelheid ingediende aanvragen omgevingsvergunningen zijn in de afgelopen weken fors toegenomen.  Een reden voor deze toename zou gelegen kunnen zijn in het feit dat de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging op 1 januari 2024 inwerking zijn getreden. Ondanks de grote hoeveelheid aanvragen gaan wij er alles aan doen om uw aanvraag zorgvuldig en zo spoedig mogelijk af te handelen, het kan echter wel voor komen dat de behandeling van uw aanvraag langer duurt dan de daarvoor gestelde termijnen.  Wij hopen de mogelijke vertraging tot een minimum te beperken en vragen uw begrip hiervoor.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens?                                                                                                             

Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt. 

Contact

Online contactformulier

Telefoonnummer (0546) 840 840