De provincie Overijssel heeft bij de gemeente Twenterand een aanvraag ingediend voor het verlenen van een omgevingsvergunning met betrekking tot het vervangen van damwanden langs de Schoolstraat tussen huisnummer 17 en Fortwijk (tracé 7). Het college heeft besloten om deze omgevingsvergunning af te geven.

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen?

Wij hebben externe specialisten ingeschakeld om de inhoud van de aanvraag samen met ons te toetsen aan de eisen die er gelden. Ook hebben wij veldonderzoek laten uitvoeren om voor onszelf vast te stellen of het voorgenomen onderhoud nodig is.

Geen reden de aangevraagde vergunning te weigeren

Vooraf aan de besluitvorming zijn de aanvraag, de bijbehorende stukken en de aanvullingen mede getoetst door externe technische en juridische specialisten. Tot slot hebben wij onderzocht of de werkzaamheden noodzakelijk zijn en dit is het geval. De aanvraag, de bijbehorende stukken en de aanvullingen die op verzoek zijn verstrekt hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat het vervangen van de damwanden voldoet aan de eisen vermeld in het Bouwbesluit 2012 en aan de bouwverordening.

Werkzaamheden starten tijdens bezwaarschrift termijn

De vergunning geeft toestemming aan de provincie om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren en om hier al direct na de vergunningverlening, welke is verleend op vrijdag 2 juli 2021, mee te mogen starten. Normaal mag dat pas nadat de bezwaarschrifttermijn is verlopen. Dit doen wij omdat de noodzaak van de werkzaamheden vanuit veiligheidsoogpunt hoog is. De bezwaarschrifttermijn is echter wel gewoon van kracht. Belanghebbenden hebben recht op het aantekenen van bezwaar. De vergunning die wij verlenen stelt ook eisen aan de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Twenterand verzwaart de monitoring

De vergunning stelt ook kaders aan de monitoring van de werkzaamheden waar het gaat om de trillingen en eventuele vervorming (verzakking) van panden, kabels en leidingen.

In de vergunning hebben wij hogere eisen aan de monitoring gesteld dan in het plan van de provincie is beschreven. Onze eisen zijn vastgelegd in een voorschrift waar de provincie zich aan dient te houden.

  • De gemeente wordt dagelijks geïnformeerd en heeft de bevoegdheid om de werkzaamheden stil te leggen wanneer trilling de norm overschrijdt. De provincie heeft toegezegd zich aan de gestelde eisen te houden. Door de ‘realtime’ monitoring van de trillingen en de monitoring van de meetpunten in relatie tot eventuele vervorming/verzakking van aangrenzende panden is het mogelijk om voldoende beeld te hebben van de situatie.
  • Tevens is het mogelijk inzichtelijk te maken of er gevolgen zijn op de omgeving. Op deze wijze kan tijdig bijgestuurd worden. Over het inzichtelijk maken van de mogelijke gevolgen is er nauw en veelvuldig contact met betrokken partijen.

Deze zaken maken onderdeel uit van het monitoringsplan en het bouwveiligheidsplan, dit zijn onderdelen van de vergunning.

De stukken behorende bij de aanvraag van de omgevingsvergunning kunt u hieronder inzien.

Vergunningsaanvraag oeverwerkzaamheden | Twenterand

Vragen?

U kunt vragen stellen over deze vergunningverlening bij een medewerker van de afdeling vergunningen, Bouw. Neem hiervoor contact op het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0546) 840 840.

Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

  • U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
  • De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.
  • Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op deze pagina.

Bestand: Berekening boordvoorziening definitief ontwerp tranche 3

Bestand: Situatieschets en details definitief ontwerp deeltraject 7 (1)

Bestand: Situatie en details definitief ontwerp deeltraject 7 (2)

Bestand: Memo aanvraag omgevingsvergunning traject 7

Bestand: Sloop en bouwveiligheidsplan

Bestand: Trillingspredictie bij het in en uittrillen van de stalen damwanden

Bestand: Monitoringsplan effecten omgeving traject 7

Bestand: Aanvulling op de aanvraag

Bestand: Verlenging beslistermijn WABO vergunning

Bestand: Berekeningsresultaten zakkingsanalyse T7 en T8

Document: Memo over werkzaamheden T7 vanaf de weg