Op 8 juni 2022 is het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek windenergie – Energiegebied ATT Overijssel’ openbaar gemaakt. In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van de technische analyse, uitgevoerd door Bosch & Van Rijn. Tijdens het onderzoek is onder meer gekeken naar regelgeving, belemmeringen (o.a. laagvliegroutes en hoogspanningsmasten), eerder genomen besluiten (energiebeleid, natuurbeleid en omgevingsvisies) en (geluid-)normen. Daarnaast zijn ook de vragen, die tijdens de informatiebijeenkomst op 14 februari j.l., opgenomen in het onderzoek.

Hoe verder?

Er is nog niet besloten of er wel of geen windturbines komen in het ATT-gebied. Het proces zit in de verkennende fase. De gemeenten en de Provincie Overijssel willen de komende weken eerst in gesprek met de mensen in het gebied om de resultaten van de technische analyse te bespreken. In een eerder stadium zijn onder de bewoners ook al vragen, zorgen en kansen opgehaald, die meegenomen zijn in het haalbaarheidsonderzoek. Als de gesprekken met bewoners uit de gebiedsgroep ATT zijn afgerond, worden de conclusies en aanbevelingen vastgelegd. Op basis van de technische analyse en de afstemming met de gebiedsgroep vindt rond de zomer besluitvorming plaats over de voortzetting van de samenwerking tussen de gemeenten en de provincie.

Heeft u vragen? Mail gerust!

Heeft u vragen over het technische rapport of over het verdere verloop van het ATT-proces? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de contactpersoon van uw gemeente:

Meer informatie over de ATT-Windenergie kunt u vinden op de pagina: ATT Windenergie