Op 1 juni 2023 is de Subsidieregeling jongerenwerk Twenterand 2024 en 2025 (hierna: subsidieregeling) in werking getreden.

De aanvraagperiode is gesloten.

Op grond van deze subsidieregeling verleent het college aan slechts één aanvrager subsidie voor de uitvoering van het jongerenwerk in de gemeente Twenterand in 2024 en 2025. De inhoud van de subsidieregeling is te vinden via deze link

Subsidieregeling jongerenwerk Twenterand 2024 en 2025(externe link)

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 augustus 2023 zijn ingediend. Het indienen kan schriftelijk met het aanvraagformulier in bijlage 1 van de subsidieregeling of digitaal door gebruik te maken van:

Dit aanvraagformulier

Onafhankelijke adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit drie personen die deskundig zijn op het gebied van jongerenwerk en jeugdbeleid, adviseert het college over de aanvragen die op grond van de subsidieregeling binnenkomen. De leden van deze onafhankelijke adviescommissie zijn:

Naam

Huidige functie

de heer N. de Groot

adviseur jeugdbeleid en jongerenwerk

mevrouw M. Dost

manager, trainer, projectleider en innovator in het sociaal domein

mevrouw E. Snoeijer

beleidsadviseur jeugd gemeente Hellendoorn

De twee ambtelijke secretarissen die de adviescommissie ondersteunen en geen stem in de advisering hebben, zijn:

Naam

Functie

mevrouw L.G. Hartman

juridisch adviseur sociaal domein

mevrouw J. Timmerman-Lohuis

medewerker sport en subsidies

Inspraak, advies en wensen en bedenkingen

Voordat het college de subsidieregeling definitief heeft vastgesteld, is de gemeenteraad gevraagd om wensen en bedenkingen naar voren te brengen over de conceptsubsidieregeling. Daarnaast is een inspraakprocedure gehouden en is de Adviesraad Sociaal Domein verzocht om advies uit te brengen.

De binnengekomen zienswijzen, het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de wensen en bedenkingen van de raad zijn opgenomen in de bijgevoegde Reactienota. Daarin is ook de reactie van het college op de ingediende zienswijzen, het advies en de wensen en bedenkingen opgenomen. De Reactienota is te vinden via deze link

Technische vragen en antwoorden

Er zijn vanuit de raad vragen gesteld over de conceptsubsidieregeling. Op die vragen zijn antwoorden gegeven. De vragen en antwoorden op deze vragen zijn te vinden via deze link

Vragen over de subsidieregeling?

Vanaf de inwerkingtreding van de subsidieregeling mag er geen contact zijn tussen gemeente Twenterand en potentiële aanvragers over het beantwoorden van vragen over de betreffende subsidieregeling.

Voor de Subsidieregeling jongerenwerk Twenterand 2024 en 2025 betekent dit dus dat er vanaf 1 juni 2023 tot en met 1 augustus 2023 geen vragen over de subsidieregeling beantwoord mogen worden.

Vragen en antwoorden gesteld vóór 1 juni 2023:

Vraag

Antwoord

  1. Mag een organisatie die subsidie aanvraagt onderaannemers inzetten?
  1. Nee, dat mag niet want dat is niet opgenomen in de subsidieregeling