Waarom en hoe gaan we naar een aardgasvrij Twenterand?

In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. De reden hiervoor is dat het gebruik van aardgas niet goed is voor ons klimaat. Om in de toekomst Twenterand mooi en leefbaar te houden, moeten we nu al nadenken over duurzame veranderingen.

Als eerste stap worden tot 2030 de eerste bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeente heeft de regierol gekregen en weet in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. In de gemeente Twenterand beginnen we kleinschalig. Eerst worden er enkele tientallen huizen verduurzaamd en zullen we zoveel mogelijk optrekken met Woningcorporatie Mijande Wonen. De ambitie is dat Twenterand in 2050 volledig energieneutraal is.

Aangezien de meeste mensen nu nog aardgas gebruiken om te koken en om hun woning te verwarmen staan we voor een enorme opgave. Samen met inwoners willen we werken aan duurzaam Twenterand. Stap voor stap gaan we hiermee aan de slag.

Bekijk het stappenplan op verbeterjewoning om jouw woning aardgasvrij te maken.

2019 Verkenning en sprintsessies

In 2019 hebben we in Twenterand een lokale regietafel Warmte georganiseerd. Verschillende partners zoals Mijande Wonen, netbeheerders en wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente vormden ee klankbordgroep. Een andere belangrijke partner is Cogas. Met Cogas is er een stappenplan opgesteld dat met zowel het college als de raad is besproken.

Ook zijn er twee sprintsessies georganiseerd om eerste stappen te zetten voor de Warmtevisie  Twenterand. Verschillende belanghebbenden waren aanwezig. Ook buurtgemeentes Rijssen-Holten, Wierden, Hellendoorn hebben deelgenomen aan deze sessies. Belangrijke conclusies waren onder andere dat voor de meeste gebieden in Twenterand een individuele oplossing (met een (hybride) warmtepomp) het meest voor hand liggende alternatief is en dat maatregelen zoals besparen door o.a. isoleren belangrijke eerste stappen zijn.

Bekijk onderstaand filmpje om een impressie te krijgen van de sprintsessie

De uitkomsten zijn aan de aanwezige stakeholders en leden van de raad in januari 2020 teruggekoppeld via een Storymap.

2020 - 2021 Onderzoek en Vervolgproces

De gemeente brengt in kaart hoe en in welke volgorde woningen het beste kunnen overstappen op duurzame warmte. Hiervoor gaan we niet alleen in gesprek met inwoners, maar bijvoorbeeld ook met woningcorporatie Mijande Wonen en andere organisaties.

Visie op Warmte

De uitkomsten uit het onderzoek en uit alle gesprekken, komen samen in een warmtevisie. Elke gemeente in Nederland moet eind 2021 een warmtevisie hebben. De resultaten van de technisch-economische analyse en de uitgangspunten vormen de input voor de warmtevisie. Het bepalen van de volgorde van de wijken in tijd (wanneer wordt met welke wijk een start gemaakt met aardgasvrij) en de keuze voor startwijken vóór 2030 in een routekaart, is onderdeel van het opstellen van de warmtevisie. In de warmtevisie wordt verder het handelingsperspectief voor inwoners en de communicatie/ participatiestrategie uitgewerkt. Het concept warmtevisie ligt voor onze gemeente klaar en wordt voor 2022 vastgesteld door de raad.

Op 12 juli heeft de gemeente een webinar georganiseerd over aardgasvrij Twenterand.

2022-2030 Uitvoering eerste wijkplannen

In deze periode gaan we eerste stappen zetten in de uitvoering van de warmtevisie. We zullen vooral kijken naar individuele oplossingen zoals gebruik maken van een warmtepomp of zonneboiler.

2050 Duurzaam Twenterand

Uiteindelijk zullen we in 2050 elke wijk duurzaam verwarmen, helemaal zonder aardgas.

Duurzaam Twenterand