De doelgroep voor een schoolpakket is kinderen tot 18 jaar die voortgezet (speciaal) onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen. Vanaf hun 18e jaar krijgen zij studiefinanciering.

Aanvraag schoolpakket 2022-2023

Voor het schooljaar 2022/2023 kunt u naast een schoolpakket ook een bijdrage voor een fiets aanvragen.


De gemeente Twenterand wil met het schoolpakket kinderen die leven in een gezin met een laag inkomen tegemoetkomen. Binnen het schoolpakket worden kosten vergoed die school gerelateerd zijn. Het is immers van groot belang dat kinderen en jongeren naar school gaan en een opleiding volgen. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst. Dit schoolpakket heeft betrekking op het schooljaar 2022/2023.

Bent u niet in staat om het formulier via DigiD in te voeren? Stuur dan een mail naar info@twenterand.nl om uw aanvraag kenbaar te maken. U wordt daarmee in contact gebracht met de juiste persoon om uw definitieve aanvraag in te dienen.

Om welke kosten gaat het?

  • Kosten schoolpakket
    Het gaat om de kosten die u maakt voor schoolactiviteiten voor uw schoolgaande kind (jonger dan 18 jaar) op het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat dan om kosten zoals de ouderbijdrage, kosten voor lesmateriaal (bijvoorbeeld gereedschap of verplichte kleding), schoolgeld of de kosten van een abonnement van het openbaar vervoer naar school.
  • Kosten fiets
    Voor de fiets gaat het om kosten die ouders maken wanneer hun kind(eren) overstappen van de basisschool of de internationale schakelklas naar het voortgezet onderwijs tijdens schooljaar 2022/2023.

Voorwaarden

Het schoolpakket is bedoeld voor activiteiten die school gerelateerd zijn. U komt voor vergoeding in aanmerking als:

  • Uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm / of U een schuldenregeling heeft zoals bij de Stadsbank Oost Nederland of in het kader van de WSNP. Zie ook de tabel "bijstandnormen per 1 juli 2022" hieronder.
  • U niet meer vermogen hebt dan volgens de Participatiewet is toegestaan in uw leefsituatie. Deze grens is vastgesteld op 13.010,- euro (norm per 1 juli 2022).
  • Bij een aanvraag schoolkosten moet u een bewijs van betaling met betrekking tot de gemaakte kosten inleveren. Dit mag ook een bewijs van een (eerste) betaling met een kopie van een betalingsregeling zijn.
  • Bij een aanvraag voor een fiets moet u een betaalbewijs, offerte of nota inleveren. (Bij een nota of offerte wordt de bijdrage rechtstreeks naar de leverancier overgemaakt). Ook moet u een bewijs van de overstap naar het voortgezet onderwijs inleveren.

Bijstandsnormen per 1 juli 2022

Huishouden**

Bijstandsnorm

per persoon

Inkomensgrens* voor personen vanaf 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

Eénpersoonshuishouden

 

             €    1.256,08

Tweepersoonshuishouden

50%

             €       897,20

Driepersoonshuishouden

431/3%

             €       777,58

Vierpersoonshuishouden

40%

             €       717,76

*Alle bedragen zijn berekend op 120% van de geldende bijstandsnorm, per persoon, per maand, exclusief vakantietoeslag.
**Inwonende kinderen jonger dan 21 jaar worden niet bij het huishouden meegeteld. Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of die een BBL opleiding volgen, worden ook niet bij het huishouden meegeteld.

De bijstandsnorm voor gehuwden of samenwonenden van 21 jaar tot de AOW-leeftijd is € 1.495,33 per maand, exclusief vakantietoeslag. Voor hen samen is de inkomensgrens € 1.794,40.

Hoogte van het schoolpakket en/of bijdrage voor een fiets, en betaling

De hoogte van het schoolpakket voor een schoolgaand kind dat het voortgezet onderwijs (zoals vso-pro, vmbo, havo vwo) volgt bedraagt € 180,00. Voor een schoolgaand kind dat het middelbaar beroepsonderwijs (bijvoorbeeld mbo-bouw, zorg, techniek, etc.) volgt is de bijdrage € 200,00. De bijdrage wordt rechtstreeks aan u overgemaakt

De hoogte van de bijdrage voor de fiets voor een schoolgaand kind dat gaat overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs of de internationale schakelklas bedraagt maximaal € 350,00. De bijdrage wordt aan de hand van een offerte of nota rechtstreeks aan de leverancier overgemaakt. Bij een betaalbewijs maken we de bijdrage rechtstreeks aan u over.

De aanvraag

Uw aanvraag voor kosten die betrekking hebben op het schooljaar 2022/2023 moeten we vóór 31 juli 2023 hebben ontvangen. Dit aanvraagformulier voor een schoolpakket kan alleen voor het schooljaar 2022/2023 worden gebruikt. Zorg ervoor dat we uw aanvraag volledig ingevuld en met de betaalbewijzen krijgen. Als het om een fiets gaat kunt ook een offerte of nota opsturen (zie voorwaarden). Wij kunnen anders uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Meer informatie over het schoolpakket en/of bijdrage fiets

Voor meer informatie over het schoolpakket en/of bijdrage voor een fiets, maar ook voor meer informatie over de Participatiewet, de regelingen voor minima en het Meldpunt Schulden, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening / team Werk & Inkomen. De consulenten van de gemeente Twenterand zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer (0546) 840 840 of per email: inkomen@twenterand.nl.

Aanvraag schoolpakket 2022-2023