HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Trouwen

Trouwen

 • Inloggen met DigiD
 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. 

  Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Als u ook voor de kerk wilt trouwen, dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  De Buitengewoon ambtenaren van de gemeente Twenterand stellen zich aan u voor

  Via deze link kunt u uw partnerschap laten registreren

  Voordat u uw voorgenomen huwelijk digitaal meldt, kunt u in de agenda een datum plannen (of bekijken welke data nog vrij zijn) voor uw huwelijk:

  Huwelijks- en partnerschapsagenda
   

  Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 • Digitaal aanvragen

  U kunt digitaal melding doen van uw voorgenomen huwelijk. Hiervoor heeft u beide uw DigiD-inlogcode nodig.

  De volgende documenten moet u bij uw melding inscannen en uploaden:

  Digitaal melding doen van uw voorgenomen huwelijk
   

  In het meldingenscherm dat met bovenstaande link geopend wordt, kunt u onderaan de pagina de melding starten.
  Na het digitaal melden ontvangt u een bevestigingsmail. Deze kan in uw spambox binnen komen!

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Er kan er ook getrouwd worden op locatie. Dit betekent dat er op elke locatie (buiten het gemeentehuis) binnen de gemeente Twenterand een huwelijk voltrokken kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken (burgerzaken).

  Kosteloos huwelijk op de maandagmorgen

  Wanneer u een kosteloos huwelijk wilt aangaan op maandagmorgen om 09.00 uur of 09:30 uur, dan kan dit alleen wanneer één van de personen ingeschreven staat in de basisregistratie van de gemeente Twenterand.

  Bij een kosteloos huwelijk mogen uitsluitend de volgende personen aanwezig zijn:

  • De personen die een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan;
  • Getuigen (maximaal 4);
  • Alle minderjarige kinderen van de personen die een huwelijk aangaan.


  Er bestaat een mogelijkheid dat het huwelijk in een andere kamer plaatsvindt dan in de trouwzaal.

 • Wat neem ik mee?

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

  Wanneer u ingeschreven staat in een Basisregistratie Personen van een Nederlandse gemeente, dan hoeft u in principe geen stukken over te leggen.

  Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van uw gegevens in de Basisregistratie Personen kan een bewijsstuk gevraagd worden.

 • Wat kost het?

  Tarieven per 2018
  Dag Kosten
  Maandag om 09:00 uur en 09:30 uur gratis
  Maandag t/m vrijdag € 264,10*
  Zaterdag, zon- en feestdagen € 815,75*
  Huwelijk op locatie € 303,85*
  Huwelijk op locatie na 18.00 uur € 339,55*
  Huwelijk op locatie zaterdags € 350,75*

  Huwelijksboekje

  € 41,75*
   
  Benoemen ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor 1 dag € 235,50*
  Getuige (van de gemeente) per getuige

  € 34,65*

  Akte van huwelijksbevoegdheid € 23,30*

  De kosten van het huwelijk, de (eventueel) benodigde uittreksel(s) en het trouwboekje, worden bij het tekenen van de verklaring van melding voorgenomen huwelijk betaald. U kunt nu ook via de website van de gemeente Twenterand een melding van voorgenomen huwelijk doen. U heeft hiervoor wel een digid inlogcode nodig.

  * Legeswijzigingen voorbehouden

 • Aanvullende informatie

   

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Kosteloos trouwen is wettelijk gezien mogelijk. Informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. In dit geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting kan alleen in de eigen woonplaats worden gerealiseerd.

  Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken.

  Wanneer (één van) u beiden geen onderdaan van de EU/EEG is/zijn en in Nederland woont, moet u een verklaring van de vreemdelingenpolitie inleveren. Vraag deze op tijd aan!

  De Buitengewoon ambtenaren van de gemeente Twenterand stellen zich aan u voor

 • Folders/documenten

 • Zie ook