Met de slogan “Twenterand voor een duurzame toekomst” laat de gemeente Twenterand zien dat zij hoge ambities heeft voor de toekomst! De gemeente Twenterand heeft op 15 maart 2011 een nieuw milieubeleid vastgesteld. Dit brengt het bestaande thematische beleid op milieugebied samen en geeft richting aan het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid op korte termijn (2015) en de duurzame ontwikkeling op lange termijn (2030). Onderaan deze pagina kunt u doorklikken naar de documenten.

Bouwsteen Structuurvisie

Het milieubeleid is een bouwsteen voor de gemeentelijke Structuurvisie, die in 2011 klaar zal zijn. Met de structuurvisie laat de gemeente Twenterand zien welke ruimtelijke ontwikkelingen de komende jaren binnen Twenterand plaats zullen vinden. De ruimtelijke kwaliteit en milieukwaliteit bepalen samen de kwaliteit van de leefomgeving, vandaar ook dat er goede afstemming tussen deze twee projecten plaatsvindt.

De gemeente Twenterand heeft dan ook gekozen voor een gebiedsgerichte uitwerking van het milieubeleid. Voor het woongebied, bedrijventerrein, buitengebied en natuurgebied geven we aan wat we belangrijk vinden en waar aan gewerkt moet worden. Zo kunnen we rekening houden met de verschillen tussen de gebieden bij het stellen van milieudoelen.

Korte en lange termijn ambitie

De korte termijn ambitie van de gemeente Twenterand voor haar milieu is het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid. Dat betekent dat we willen zorgen dat het milieu alleen maar beter wordt, bijvoorbeeld door de nog aanwezige milieuproblemen op te lossen. Daarbij wordt in woongebieden hinder zoveel mogelijk voorkomen, terwijl in het buitengebied vooral de combinatie van de verschillende functies wonen, werken, recreëren, natuur en landschap aandacht vraagt. We willen zorgen een veilige leefomgeving, met ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Ook vinden we groen en natuurwaarden belangrijk, onder andere omdat recreatie een belangrijke gebruiksfunctie is binnen onze gemeente.

De gemeente Twenterand richt zich daarbij op:

  • Duurzaam Gemeentelijk Beheer
  • Duurzaam Klimaatbeleid
  • Duurzaam Bouwen

Op de lange termijn (tot 2030) is de ambitie van de gemeente Twenterand het verbeteren van de duurzame ontwikkeling. De opgaven voor korte termijn hebben tot doel om te zorgen dat iedereen weet hoe duurzame keuzes gemaakt kunnen worden. De doelstelling voor de lange termijn is daarom nu nog abstract, maar zal de komende jaren steeds concreter worden.

Onder 'duurzaamheid' verstaan we het maken van een afweging tussen de sociale, ecologische en economische effecten, waarbij ook effecten voor toekomstige generaties en effecten elders ter wereld worden meegenomen. Bij elk besluit wordt een brede afweging van effecten gemaakt. Zo moeten woningen die nu gebouwd worden niet alleen betaalbaar (economische effecten), milieuvriendelijk (ecologische effecten) en prettig bewoonbaar (sociale effecten) zijn, maar ook levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat een woning over 30 jaar nog steeds moet kunnen voldoen aan de woningbehoefte van dat moment.

Terug naar Duurzaam Twenterand