Donderdag 8 juli vond het eerste verkennende gesprek plaats met de recent opgerichte klankbordgroep, voor de realisatie van hernieuwbare energie in Vriezenveen Zuidoost. In de klankbordgroep nemen inwoners uit het gebied en andere geïnteresseerden deel. De eerste bijeenkomst was gericht op het informeren over de ontwikkelingen rondom duurzaame energie in Twenterand en het onderling kennismaken. Wethouder Martha van Abbema trapte de avond af door te vertellen over besluitvorming en de gezette stappen voor duurzame energie, in regioverband en in de gemeente Twenterand zelf. Het vertrouwen is uitgesproken om met elkaar het gebiedsproces te doorlopen. De opwek van duurzame energie en de besparing van energie is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord van de gemeente Twenterand. Het uiteindelijke doel is om de kansen die er op het gebied van duurzame energie in Twenterand zijn, vast te leggen in de Regionale Energie Strategie (RES) Twente.  

Meepraten? Dat kan! 

“Zowel het college als de gemeenteraad is van mening dat inwoners goed betrokken moeten worden in het gebiedsproces”, aldus wethouder Van Abbema. Om die reden is een klankbordgroep opgericht. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 23 september om 19:30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder in op de behoeften van de klankbordgroepleden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar duurzaamdoen@twenterand.nl. Ook inwoners uit de gemeenten Almelo en Tubbergen, die aan de rand van het Twenterandse zoekgebied wonen zijn welkom. Op dit moment neemt een inwoner uit de gemeente Tubbergen deel aan de klankbordgroep. 

Gebiedsproces Vriezenveen Zuidoost  

De gemeente Twenterand heeft het zoekgebied Vriezenveen Zuidoost aangewezen waar hernieuwbare energie zoals windmolens gerealiseerd kan worden. Andere potentiële zoekgebieden bleken in de praktijk niet haalbaar. Dit heeft te maken met wetgeving rondom beschermingsgebieden (Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland) en laagvliegroutes van defensie. Het aangewezen zoekgebied grenst aan een zoekgebied van de gemeente Almelo en de gemeente Tubbergen. Om de samenwerking tussen de verschillende gemeenten te bevorderen heeft de provincie Overijssel twee gebiedsregisseurs aangesteld.  

Onderzoek gezondheidseffecten windmolens 

De Raad van State heeft de uitspraak gedaan dat de rijksoverheid eisen moet stellen, gebaseerd op het Europees recht, over onder andere geluid, veiligheid en slagschaduw. De gemeente Twenterand heeft in een aangenomen amendement besloten om ook op lokaal niveau een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidseffecten van windturbines in het aangewezen zoekgebied. Een onderzoek ‘waarbij minimaal de consequenties van het plaatsen van windturbines op diverse hoogtes in beeld worden gebracht alsmede de veilige afstandscriteria’. Er vindt overleg plaats tussen de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand over hoe dit besluit uit te werken.