HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Klachten en bezwaren  |  Klachten over medewerkers of bestuur

Klachten over medewerkers of bestuur

Klachtafhandeling is het in behandeling nemen van schriftelijke klachten over het gedrag van een medewerker, bestuurder of bestuursorgaan van de gemeente. De gemeente Twenterand wil een klantgerichte organisatie zijn.

Tijdens een telefoongesprek of bij een bezoek aan de gemeente hoort u op een vriendelijke manier de gewenste en vooral juiste informatie te krijgen. En zijn er afspraken gemaakt, dan moeten die worden nagekomen. Kortom, de medewerkers van de gemeente moeten ervoor zorgen dat het contact met u tot tevredenheid verloopt.

Maar waar mensen werken worden fouten gemaakt. Daar ontkomt niemand aan. Daarom is in de Algemene wet bestuursrecht een hoofdstuk opgenomen over klachtbehandeling. Van die regeling kunt u gebruik maken als u een klacht over de gemeente heeft. U helpt daarmee de gemeentelijke organisatie beter te functioneren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u vindt dat een bestuursorgaan zich niet juist tegenover u heeft gedragen. Het college van burgemeester en wethouders is bijvoorbeeld een bestuursorgaan. Ook het gedrag van een ambtenaar die onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkt, is het gedrag van dat bestuursorgaan.

Bij een niet juiste behandeling kunt u denken aan:

  • een onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen
  • geen bereidheid om gemaakte fouten te herstellen
  • u krijgt niet de informatie waarom u hebt gevraagd
  • gemaakte toezeggingen worden niet nagekomen
  • er is niet zorgvuldig omgegaan met de gegevens en mededelingen die u hebt verstrekt.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen binnen één jaar nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Hierna kunt u hierover geen klacht meer indienen.

Het beste kunt u uw klacht op papier zetten. In uw klachtbrief aan de gemeente omschrijft u de klacht, wanneer deze plaatsvond en over wie de klacht gaat. Ook is het van belang dat u aangeeft waarom u bezwaar heeft tegen het gebeurde. Verder moet de brief bevatten: uw naam en adres, uw handtekening en de datum van ondertekening.

Zo wordt uw klacht behandeld

De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst behandeld. Deze termijn kan hooguit vier weken worden verlengd. Degene die de klacht behandelt, stelt de klager en degene over wie de klacht gaat in de gelegenheid een toelichting te geven en op elkaars standpunt te reageren. Een schriftelijke klacht leidt in principe tot een schriftelijke uitspraak.

Overijsselse Ombudsman

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht. Voor de behandeling van die klachten heeft de gemeente Twenterand zich aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u dit schriftelijk bij de Overijsselse Ombudsman bekendmaken. De Overijsselse Ombudsman geeft binnen acht weken een oordeel over de klacht. Het adres is: Postbus 140, 8100 AC te Raalte. Op het gemeentehuis in Vriezenveen is een folder verkrijgbaar over de Overijsselse Ombudsman. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.overijsselseombudsman.nl.

Let wel: U kunt pas een klacht indienen bij de Overijsselse Ombudsman nadat de klacht eerst door de gemeente is afgehandeld.

Wanneer u een klacht hebt die niet alleen betrekking heeft op de gemeente, maar ook op de rijksoverheid, kunt u dit melden via www.lastvandeoverheid.nl.